Ben jij benieuwd wat de partijen vinden over geweld en discriminatie tegen LGBTI+ personen? Dat lees je hier!

Çavaria bracht in juni 2023 haar eisenpakket uit. We vroegen de politieke partijen om onze eisen op te nemen in hun partijprogramma’s. 

Per eis lees je in de tweede kolom wat de partijen in hun programma schreven over die eis. Er staat een '=' boven als hun intentie volledig overeenkomt met onze eis, een '≠' als dat niet zo is. Als er geen tekst staat, is dat omdat het onderwerp niet aan bod komt in het partijprogramma. Wanneer de partijen algemenere termen gebruiken zoals ‘diversiteit’ en ‘discriminatie’, gingen we na of ze daaronder ook seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie en seksekenmerken begrepen. 

Daarnaast vroegen we de partijen ook een reactie op ons eisenpakket. Die reactie lees je in de derde kolom.

De symbolen betekenen het volgende: 

– – : zeer mee oneens 

– : oneens 

+ : eens 

++ : zeer mee eens 

/: de partij gaf geen beoordeling omdat ze geen standpunt heeft over de eis of omdat een symbool onvoldoende het standpunt van de partij weergeeft. 

Met een ‘eens’ of ‘zeer mee eens’ engageert de partij zich om de eis de volgende beleidsperiode mee te realiseren. 

Disclaimer: we vroegen enkel de reactie van partijen die de kiesdrempel halen, in het verleden regelmatig meewerkten aan LGBTI+ inclusie, een partijfilosofie hebben die niet fundamenteel ingaat tegen mensenrechten en niet structureel een anti-LGBTI+ verhaal brengen. 

Bezoek je deze pagina op je smartphone? Draai dan best je scherm horizontaal. Zo is de tabel het best zichtbaar.

Icoontje van smartphone dat wordt gekanteld naar horizontale positie

Er is geen zichtbare geslachts- of genderregistratie.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
   
logo cd&v +
logo groen

Volgens het grondwettelijk hof is de genderregistratie in strijd met het recht op zelfbeschikking, omdat er geen rekening gehouden wordt met non-binaire mensen. Groen wil dat geslacht niet meer af te leiden is uit het rijksregisternummer en de identiteitskaart. De achterliggende registratie van geslacht in het rijksregister behouden we. Verder zoeken we naar de best mogelijke manier om ruimte te geven voor non-binariteit.  

++
logo nva +
logo open vld

De overheid heeft de plicht om een genderneutraal beleid uit te bouwen, dat ook intersekse personen en en questioning vat. Iedereen heeft het recht, ook ten aanzien van de overheid, discreet te blijven over hun geaardheid. Seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken mogen voor de overheid niet relevant zijn. Alle zichtbare genderregistratie op officiële documenten wordt geschrapt.  

+
logo pvda +
vlaams belang logo

≠  

Woke vergiftigt onze samenleving. In 2017 voerde de federale regering een eenvoudige administratieve procedure in voor geslachtsverandering. Sinds 2023 kan men onbeperkt van juridisch geslacht veranderen. Zo wordt een ingrijpende beslissing herleid tot een banaliteit. 

Niet gevraagd
logo vooruit

We vermelden het gender van een persoon niet meer op de identiteitskaart

We opteren voor een niet-zichtbare registratie van de geslachts- en genderinformatie

++

 

Mannen die seks hebben met mannen (MSM) worden niet als groep uitgesloten van bloeddonatie. 

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v +
logo groen ++
logo nva +
logo open vld -
logo pvda

We stellen samen met het Rode Kruis een nieuwe, veilige richtlijn rond bloeddonatie op die zich baseert op individueel risicogedrag en niet op seksuele oriëntatie. 

+
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit

≠  

Het is belangrijk dat de uitsluitingsperiode van bloeddonatie door mannen die seks hebben met mannen zo kort mogelijk is. We volgen nauwgezet de wetenschappelijke adviezen, de epidemiologische situatie en voorbeelden uit het buitenland op, om te garanderen dat de uitsluitingsperiode niet langer dan strikt noodzakelijk is om de veiligheid van de ontvanger te beschermen. 

/

 

Er is een ‘eenloketfunctie’ waardoor slachtoffers slechts één keer hun verhaal moeten doen. Als iemand discriminatie en/of geweld meldt bij de politie, een meldpunt, een gelijkekansenorgaan ... gaat het dossier met hun toestemming naar de bevoegde instantie. 

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v

≠ 

We zetten in op toegankelijkheid tot de verschillende mensenrechteninstellingen. We werken daarvoor een toegankelijk eenheidsloket uit. 

+
logo groen

=

Om het landschap van instellingen te vereenvoudigen, richten we een eenheidsloket op voor alle mensenrechteninstellingen, op alle niveaus. Elk instituut behoudt zijn bevoegdheid, maar de burger kan naar één mensenrechtenloket stappen, dat begeleidt en doorverwijst. Alleen verregaande samenwerking tussen de verschillende instellingen die ons land rijk is, in de vorm van een samenwerkingsakkoord, zal ervoor kunnen zorgen dat ons land kan voldoen aan de Principes van Parijs, de VN-standaarden voor mensenrechteninstellingen.

++
logo nva

≠  

We rationaliseren het aantal meldpunten en gaan voor duidelijke afspraken over de exacte rapportering van de gemelde feiten. 

+
logo open vld ++
logo pvda

-We kiezen voor het opzetten van een enkel aanspreekpunt voor alle slachtoffers van discriminatie om informatie en passende hulp te bieden bij alle stappen en procedures.  

-We herwaarderen Unia als interfederaal centrum voor gelijke kansen. We zorgen voor één meldpunt dat slachtoffers doorverwijst naar de juiste instantie.  

-Voor slachtoffers is de drempel naar hulpverlening vaak nog altijd groot. Een vereenvoudiging van de klachtenprocedure kan daarbij al deels soelaas bieden. We zorgen ervoor dat slachtoffers maar één keer hun verhaal moeten doen bij een meldpunt naar keuze (politie of gelijkekansenorgaan). Van daar gaat het dossier dan met hun toestemming naar de bevoegde instanties. 

++
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit

≠  

Naast onderzoek zijn ook meldpunten voor racisme en discriminatie cruciaal, zodat geen enkele situatie ongerapporteerd blijft. Hoewel er vandaag veel meldpunten zijn, zijn ze niet altijd even goed gekend. Het ontbreekt ook aan een centrale registratie van de klachten. We maken dus werk van goede financiering en zorgen ervoor dat de meldpunten beter bekendgemaakt worden. We zorgen dat alle lokale meldingen ook centraal geregistreerd en geanalyseerd worden. 

/

 

Persmisdrijven komen voor de correctionele rechtbank (art. 150 GW) zodat er effectief vervolging is van LGBTI+ fobe haatboodschappen.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v

Daarnaast moet haatspraak ook effectief vervolgd kunnen worden. Dat laat vandaag nog te wensen over. Dat komt omdat alle haatboodschappen, behalve racistische boodschappen, voor het hof van assisen komen. Dat is een omslachtige, tijdrovende en dure procedure. In praktijk komt dat erop neer dat alle geschreven haatspraak die geen racistisch motief heeft – denk maar aan haat jegens LGBTQIA+-personen of moslimhaat – niet vervolgd kan worden.  

We zorgen ervoor dat alle drukpersmisdrijven die ingegeven zijn door een discriminerende drijfveer, voor de correctionele rechtbank kunnen komen. Deze correctionalisering kadert voor ons binnen een bredere herziening van het artikel 150 van de Grondwet, waarbij ook daden van terrorisme door de correctionele rechtbank moeten kunnen vervolgd worden. 

++
logo groen

We herzien artikel 150 van de grondwet zodat drukpersmisdrijven voor alle discriminatiecriteria correctioneel kunnen behandeld worden.  

++
logo nva +
logo open vld ++
logo pvda -
vlaams belang logo

≠  

Uit de brochure 'Cultuurstrijd': Drukpersmisdrijven moeten opnieuw voor het Hof van Assisen behandeld worden, zoals voor 1999 het geval was. 

Niet gevraagd
logo vooruit

≠  

Alle strafbare haatspraak, online en offline, moet vervolgd worden. We maken geen onderscheid tussen verschillende discriminatiegronden. Op die manier zorgen we ervoor dat niet enkel racistische haatspraak, maar ook seksistische haatspraak of haat ten aanzien van de LGBTQI+-gemeenschap effectief wordt aangepakt. 

++

 

De grondwet verbiedt discriminatie op basis van identiteitskenmerken, waaronder seksuele oriëntatie, genderidentiteit en – expressie en seksekenmerken.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v -
logo groen

=

Bescherming LGBTI+-personen verankeren in de Grondwet door de aanpassing van artikel 11. We nemen het verbieden van discriminatie van LGBTQIA+ personen op basis van identiteitskenmerken, waaronder seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie en seksekenmerken op in de Grondwet. Zo kunnen extreemrechtse en conservatieve krachten deze LGBTQIA+ rechten niet terugdraaien.  

(Uit het regenboogplan van Groen)

+
logo nva +
logo open vld ++
logo pvda /
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit ++

 

(Voorgaande) activiteit of beroep zijn een beschermd criterium in de antidiscriminatiewetgeving. Dit biedt onder andere bescherming tegen discriminatie omwille van sekswerk.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v -
logo groen ++
logo nva +
logo open vld ++
logo pvda /
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit ++

 

De definitie van seksisme omvat minachting omwille van iemands seksuele oriëntatie, genderidentiteit – of expressie en seksekenmerken.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v +
logo groen

Daarnaast wordt de definitie van seksisme in de seksismewet uitgebreid, zodat ook geslachtsverandering, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken door de wet beschermd worden.  

+
logo nva -
logo open vld +
logo pvda /
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit /

 

Er is onderzoek naar de biseksuele gemeenschap en hun geweldervaringen.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v ++
logo groen ++
logo nva +
logo open vld +
logo pvda +
vlaams belang logo

≠  

Het Vlaams Belang wil een onderzoeks- en innovatiebeleid dat niet gedicteerd wordt door politieke agenda’s, klimaat- en wokedogma’s, maar wel door de uitdagingen waar de bevolking dagdagelijks mee kampt. Grote thema’s waar de Vlamingen wakker van liggen, zoals immigratie, koopkracht, mobiliteit, kernenergie,...   

Niet gevraagd
logo vooruit ++

 

Er zijn opleidingen voor politiediensten, GAS -ambtenaren, stadswachten en outreachende buurtwerkers over geweld en discriminatie tegen LGBTI+ personen. Die nemen handelingsverlegenheid weg om discriminatie en geweld te voorkomen of erop te reageren.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v ++
logo groen

≠ 

Verder wil Groen dat alle lokale politiezones een referentieambtenaar voor discriminatie aanduiden en opleiden.   

++
logo nva

In onze samenleving moeten mensen van elk gender en elke geaardheid veilig en vrij kunnen leven. We hebben hier bijzondere aandacht voor in bijvoorbeeld opleidingen, sensibiliseringscampagnes en omstaanderstrainingen voor professionals. 

Parket en politie moeten consequent optreden tegen daders van holebifoob of transfoob geweld. 

++
logo open vld ++
logo pvda

We geven ambtenaren, politie en hulpverleners opleiding over een optimale en respectvolle omgang met LGBTI+ personen conform de geldende wetten.  

++
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit

We versterken opleidingen voor politiediensten, GAS-ambtenaren, stadswachten en buurtwerkers over geweld en discriminatie tegen LGBTQI+-personen

++

 

Er zijn omstaanderstrainingen voor burgers over geweld en discriminatie van LGBTI+ personen in de publieke ruimte. Die nemen de handelingsverlegenheid weg om in te grijpen. 

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v

≠ 

We zetten in op omstaandertraining, omdat we weten dat zij een belangrijke rol spelen in het aantonen van het haatmotief en sociale controle daders ervan weerhoudt om geweld te plegen. 

(Specifiek opgenomen in onderdeel “geen plaats voor geweld tegen mensen owv hun seksuele geaardheid”).

++
logo groen +
logo nva ++
logo open vld +
logo pvda +
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit

-Om de veiligheid van ons nachtleven te garanderen zetten we maximaal in op meer omstaanderstrainingen rond grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en harm reduction. Via een nationaal platform maken we het makkelijker om deze trainingen aan te vragen en te organiseren. 

-9 op 10 LGBTQI+-personen geeft aan fysiek of verbaal geweld mee te maken. Wanneer het gaat om strafrechtelijke feiten zullen we deze met volle kracht van de wet opsporen, vervolgen en bestraffen. Wij maken hiervan een prioriteit voor het openbaar ministerie. Omdat de strafwet alleen het probleem niet kan oplossen, stimuleren we tegelijk lokale besturen om omstaanderstrainingen en train-the-trainer-trajecten te organiseren. Zo leert iedereen om geweld in de samenleving een halt toe te roepen. 

++

 

Er is communicatie over de sensibiliseringsopleidingen die politiekorpsen, slachtofferhulpdiensten en anderen volgen. Dit verlaagt de drempel om incidenten te melden. 

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v ++
logo groen +
logo nva ++
logo open vld ++
logo pvda

We communiceren openlijk over de sensibiliseringsopleidingen die politiekorpsen, slachtofferhulp en andere diensten volgen om de stap naar hulpverlening te verkleinen. 

++
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit ++

 

Via een bewustwordingscampagne weten mensen welke incidenten ze bij welke instanties kunnen melden.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v

≠ 

De promotie van meldpunten voor (online en fysiek) seksueel grensoverschrijdend gedrag moet continu zijn, en deze punten moeten zowel telefonisch als online gemakkelijk en laagdrempelig te bereiken zijn. 

++
logo groen ++
logo nva ++
logo open vld ++
logo pvda

 =

Tot slot informeren we de LGBTI+ gemeenschap beter over de verschillende meldpunten en klachtenprocedures.  

++
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit

Naast onderzoek zijn ook meldpunten voor racisme en discriminatie cruciaal, zodat geen enkele situatie ongerapporteerd blijft. Hoewel er vandaag veel meldpunten zijn, zijn ze niet altijd even goed gekend. Het ontbreekt ook aan een centrale registratie van de klachten. We maken dus werk van goede financiering en zorgen ervoor dat de meldpunten beter bekendgemaakt worden. 

++

 

Algemene sensibiliseringscampagnes over geweld besteden aandacht aan gender- en seksuele diversiteit.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v ++
logo groen +
logo nva ++
logo open vld +
logo pvda

De eerste as waar we op werken, is sensibilisering en preventie. Dat gebeurt via gerichte en aangepaste campagnes in de media, het sport- en verenigingsleven, het onderwijs, op de werkvloer en online.  

+
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit ++

 

Mensen krijgen hun rechten individueel, niet op basis van een juridisch erkende relatie zoals het huwelijk. Dit systeem kent ook rechten toe voor reproductieve arbeid. Dit is werk dat ervoor zorgt dat betaalde arbeid mogelijk is, zoals het krijgen van kinderen en het zorgen voor kinderen en andere familieleden.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v -
logo groen ++
logo nva +
logo open vld --
logo pvda ++
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit

≠ 

-De personenbelasting wordt neutraal gemaakt ten aanzien van diverse gezinsvormen. We nemen ook alle administratieve en andere drempels weg rond bepaalde gezinsvormen (zoals alleenstaanden, co-ouders en nieuw samengestelde gezinnen) opdat de rechten van kinderen maximaal gegarandeerd zijn.  

-Vooruit wil dat iedereen op de arbeidsmarkt ondersteund wordt om zelf volwaardige pensioenrechten op te bouwen. Afgeleide pensioenrechten die puur op basis van een huwelijk worden geopend, zijn niet meer van deze tijd. Daarom bieden we een nieuw kader, waarbij we aandacht hebben voor de emancipatie van vrouwen en gelijkheid binnen gezinnen. Maar, we verliezen hierbij solidariteit niet uit het oog. Het resultaat mag nooit zijn dat door de pensioenopbouw tussen twee partners te splitsen meer armoede wordt gecreëerd. 

-

 

Onderzoeken bevragen genderidentiteit en -expressie en gaan niet zomaar uit van juridische registratie. 

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v +
logo groen ++
logo nva +
logo open vld +
logo pvda /
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit ++

 

Er is bij bloeddonatie een uitgebreide vragenlijst die iedereen vraagt naar individueel risicogedrag met niet-stigmatiserende formuleringen.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v +
logo groen ++
logo nva +
logo open vld -
logo pvda

We stellen samen met het Rode Kruis een nieuwe, veilige richtlijn rond bloeddonatie op die zich baseert op individueel risicogedrag en niet op seksuele oriëntatie. 

++
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit /

 

Bij individueel risicogedrag geldt voor iedereen een uitsluiting van 4 maanden bij bloeddonatie, ongeacht seksuele oriëntatie.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v +
logo groen ++
logo nva +
logo open vld -
logo pvda

We stellen samen met het Rode Kruis een nieuwe, veilige richtlijn rond bloeddonatie op die zich baseert op individueel risicogedrag en niet op seksuele oriëntatie. 

+
vlaams belang logo Niet gevraagd
logo vooruit /

 

De afhandeling van een melding of klacht van discriminatie of geweld gebeurt op een manier die het slachtoffer een gevoel van erkenning geeft. Dit betekent dat het slachtoffer het vervolg van hun klacht niet enkel schriftelijk, maar ook mondeling hoort. Slachtofferdiensten nemen standaard contact op en laten dit niet afhangen van het slachtoffer.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v

Voor de uitwerking van een globaal slachtofferbeleid kan het charter dat naar aanleiding van dertig jaar Slachtofferonthaal werd voorgesteld, als belangrijke leidraad dienen. Dat charter bevat ‘tien geboden voor de wetgever’ om slachtoffers écht centraal te stellen. Zo wordt bijvoorbeeld het cruciale belang van informatie onderlijnd voor slachtoffers: om secundaire victimisatie te vermijden is het inderdaad belangrijk dat slachtoffers betrokken worden bij en op de hoogte gehouden worden over eventuele onderzoeken, procedures... We stellen voor om het recht op slachtofferhulp te versterken door standaard slachtofferhulp te voorzien, waar een slachtoffer van kan afzien, in plaats van omgekeerd pas hulp te voorzien als het slachtoffer er expliciet om vraagt.  

++
logo groen ++
logo nva

≠  

We zorgen ervoor dat psychologische ondersteuning deel uitmaakt van het schadeloosstellen van slachtoffers na een misdrijf.  

We zorgen ervoor dat slachtoffers ongeacht hun juridisch statuut dezelfde rechten toegekend krijgen als diegenen met het statuut van benadeelde persoon en dat tenzij het slachtoffer zelf aangeeft deze informatie niet te willen ontvangen. 

++
logo open vld +
logo pvda

We garanderen gratis slachtofferhulp in de vorm van psychologische begeleiding. We houden slachtoffers op de hoogte van wat er met hun klacht gebeurt.  

+
vlaams belang logo

≠  

Het Vlaams Belang wil een duidelijke motivatie van seponering, inclusief snelle en rechtstreekse communicatie met het slachtoffer dat steeds een recht van repliek heeft. 

Niet gevraagd
logo vooruit

-We zorgen voor een beter onthaal van slachtoffers gevolgd door begeleiding tijdens elke stap van een klachten- of herstelprocedure. De overheid dient bij situaties van geweld, haat en discriminatie consequent aan de kant van het slachtoffer te staan. 

-Voor slachtoffers van misdrijven is het soms moeilijk om meteen na de feiten in te schatten of ze hulp nodig hebben of wensen. We zorgen daarom voor een opt-out in plaats van een opt-in. Zo krijgt elk slachtoffer proactief slachtofferhulp aangeboden, onmiddellijk of in een later stadium, tenzij het slachtoffer expliciet aangeeft dat niet te willen. We zorgen er ook voor dat slachtoffers die schade hebben geleden en klacht hebben ingediend automatisch de hoedanigheid van benadeelde persoon verkrijgen. Ook hier kiezen we voor een opt-out. Tot slot brengen we alle bestaande diensten voor slachtoffers samen onder 1 herkenbaar dak. We zorgen ervoor dat slachtoffers na een tussenkomst van politie ook vlotter en structureler naar juridische bijstand worden toegeleid. We onderzoeken of we, naar het voorbeeld van Nederland, vanuit de overheid slachtoffers van gewelds- of zedenmisdrijven een voorschot kunnen geven op de schadevergoedingen waar ze recht op hebben. De overheid kan die dan innen bij de daders. We versterken het statuut van minderjarige slachtoffers, zeker wanneer ze geen of onbeschikbare ouders hebben. 

+

LGBTI+ geweld en discriminatie buiten çavaria’s eisen

PartijWat ze zeggen in hun partijprogramma
logo cd&vCd&v eist een krachtig (interfederaal) actieplan tegen geweld jegens LGBTQIA+-personen. Daarbij moet gewerkt worden aan het verhogen van de aangiftebereidheid en aan opleiding bij de politie om op gepaste wijze met klachten om te gaan. Ook moet er verder ingezet worden op het omstaandersprincipe (omstanders activeren om in te grijpen bij incidenten). Steden en gemeenten moeten inzetten op een strenge aanpak van straatintimidatie. 
logo groen 
logo nvaWe blijven inzetten op een gecoördineerd actieplan tegen discriminatie en geweld ten aanzien van de regenbooggemeenschap. We proberen doelgericht de mogelijke dadergroepen te sensibiliseren. 
logo open vldEen nieuw interfederaal actieplan tegen discriminatie en geweld omwille van seksuele oriëntatie en genderidentiteit: Ook in eigen land is er nog steeds discriminatie en geweld tegen mensen omwille van wie ze zijn en wie ze lief hebben. Een nieuw actieplan is daarom noodzakelijk. 
logo pvdaNa de verschrikkelijke moorden met homofoob motief op Ihsane Jarfi en Jacques Kotnik lanceerden de diverse regeringen in ons land in 2013 een gemeenschappelijk interfederaal actieplan tegen homofoob en transfoob geweld. Dat actieplan liep in 2019 ten einde. Ondanks herhaaldelijk aandringen van Unia, kwam er geen nieuw actieplan dat alle beleidsniveaus omhelst. Om eindelijk werk te maken van een alomvattende aanpak van homofobie en transfobie, zorgen wij voor een nieuw interfederaal actieplan onder leiding van de federale staatssecretaris voor Gelijke Kansen en in samenspraak met het middenveld. 
vlaams belang logo 
logo vooruit9 op 10 LGBTQI+-personen geeft aan fysiek of verbaal geweld mee te maken. Wanneer het gaat om strafrechtelijke feiten zullen we deze met volle kracht van de wet opsporen, vervolgen en bestraffen. Wij maken hiervan een prioriteit voor het openbaar ministerie. Omdat de strafwet alleen het probleem niet kan oplossen, stimuleren we tegelijk lokale besturen om omstaanderstrainingen en train-the-trainer-trajecten te organiseren. Zo leert iedereen om geweld in de samenleving een halt toe te roepen. 

Een verhaal lezen van een LGBTI+ persoon over discriminatie? Meer weten over de verkiezingen?

 

Op 9 juni 2024 was het zover: dan stonden we in de rij voor de stembureaus. Met de slogan ‘Stem voor ons allemaal’ trok çavaria naar de verkiezingen in juni!  Want een ‘Stem voor ons allemaal’ is een ...

Benieuwd naar de andere thema's? Ontdek ze hier!