Çavaria heeft een ruime werking op veel verschillende domeinen. We zijn het dus gewoon stagiairs van verschillende opleidingen bij ons te verwelkomen. We waarderen je leergierigheid & enthousiasme enorm. Stagiairs bij çavaria zijn dan ook een volwaardig deel van het team en worden betrokken bij de volledige werking van de organisatie. Tijdens je stage zetten we jouw welzijn centraal en krijg je de nodige coaching en ondersteuning. 

Welke stages bieden wij aan? 

 • Beleidswerk en onderzoek (master gender en diversiteit, bestuurskunde, psychologie,...)
 • Journalistiek; communicatie en (social) media (communicatiewetenschappen, communicatiemanagement; journalistiek, vormgeving,...)
 • Werking gericht op verenigingen en doelgroepen (sociaal-cultureel werk, maatschappelijk werk,...)
 • Vorming, begeleiding en ontwikkelen van e-learning en andere tools bij de werking van KLIQ (master gender en diversiteit, opleiding leerkracht,...)
 • Marketing en fundraising (marketing, bedrijfsmanagement;…)
 • Interne communicatie en organisatieontwikkeling (bedrijfscommunicatie, bedrijfsmanagement, boekhouding,... )
 • ...

Doe je jouw masterproef of thesis over een onderwerp uit onze wetenschapswinkel? Dan is er misschien een mogelijkheid om dit te combineren met een stage! Neem contact op met [email protected] voor meer info.

Wie komt in aanmerking voor een stageplaats?

 • Stages worden geselecteerd op een match tussen de leerdoelen, competenties en verwachtingen van de student en de noden van de organisatie. Hiervoor vindt steeds een kennismakingsgesprek plaats.  
 • De voorkeur gaat uit naar stages van langere duur (2 tot 6 maanden), waarbij de stagiair minstens 3 werkdagen op de werkvloer aanwezig is. Dit om voldoende diepgang en continuïteit te kunnen bieden. Voor specifieke opdrachten kan hier een uitzondering voor gemaakt worden.
 • Een stageplaats staat steeds open voor studenten vanuit verschillende opleidingen/scholen.  

Wat bieden we aan?

In een stage krijgen studenten een zelfstandige opdracht, klein of groot, naargelang de verwachtingen van de studierichting, de eigen interesses en het studieniveau. De eindverantwoordelijkheid blijft uiteraard liggen bij de stagementor. Hiernaast kunnen stagiairs kennismaken met de organisatie: een stagiair draait mee in de organisatie net zoals de professionele medewerkers, en worden beschouwd als een volwaardig teamlid. Een stagiair volgt de afspraken qua uurregeling en aanwezigheid volgens het arbeidsreglement van de organisatie, als kennismaking met het werken in een organisatie of bedrijf. Een stagiair krijgt de nodige werkmaterialen om hun stageopdracht comfortabel te kunnen uitvoeren (laptop, maildres, locker,...).

We streven ernaar dat elke stagiair zich goed in hun vel voelt. Net zoals andere medewerkers mag de stagiair (indien gewenst & praktisch haalbaar) deelnemen aan vormingsmomenten en teammomenten, met enige uitzondering van de jaarlijkse team-2daagse. Stagiairs lunchen samen met het team, delen dezelfde bureaus en worden betrokken bij eventuele activiteiten buiten de uren (vb. een drink na het werk,…). We voorzien coaching voor de stagiair. 

Çavaria zorgt voor aangepaste begeleiding in verschillende fases van de stage: 

 • Kennismakingsgesprek (voor de start) 
 • Intakegesprek (bij de start): bepalen van leerdoelen en opdracht 
 • Outtakegesprek (bij afloop): evalueren van de leerdoelen en opdracht + tevredenheidsbevraging 
 • Taakbegeleiding en coaching (‘check-in’) ongeveer 1 uur/week  
 • Evaluatie en/of tussentijds gesprek met de onderwijsinstelling op aanvraag 

Levenslang leren 

Bij çavaria geloven we in levenslang leren! We staan open voor verschillende types stage. Er zijn verschillende kaders mogelijk. Bekijk de website van VDAB voor meer info, of stuur ons een mailtje op [email protected]

Diversiteit stimuleert kwaliteit, en dat willen we ook waarmaken als team! 

Çavaria wil een afspiegeling zijn van onze maatschappij. Wij geloven dat diversiteit kwaliteit stimuleert.  
We selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden,
ongeacht diploma, genderidentiteit, genderexpressie, seksuele oriëntatie, seksekenmerken, afkomst, huidskleur, levensbeschouwing, leeftijd of handicap. 

We zijn ons bewust van (financiële/emotionele/praktische/...) drempels die (potentiële) stagiairs kunnen ervaren. We willen dat een stage bij çavaria voor elke persoon even toegankelijk is. We zetten ons in om in gesprek te gaan over drempels en samen te bekijken welke stappen gezet kunnen worden om deze drempels te verlagen of mee op te vangen. We laten ons hierbij begeleiden door gespecialiseerde organisaties zoals LEVL, de Link, VDAB en scholen ons regelmatig bij. 

Zo staan wij steeds in voor de kosten van het openbaar vervoer naar je stageplaats, zijn we flexibel met uurroosters zodat je nog je (studenten)job kan blijven uitoefenen en staan we open om te bekijken welk aangepast werkmateriaal we kunnen voorzien zodat een stage mogelijk wordt voor jou. 

Ervaar jij een drempel bij het zoeken naar een stageplaats? Aarzel dan niet om contact op te nemen, we luisteren graag en bespreken samen wat mogelijk is.

Visie op kosten

De organisatie engageert zich om alle kosten eigen aan de stage op zich te nemen (verplaatsingen & kosten verbonden aan de opdracht, ...). Dit zijn ‘reële’ onkosten. De stagiair kan (kosteloos) deelnemen aan vormings- en opleidingsmomenten tijdens de gehele stageperiode.  

 • Schoolstages zijn onbezoldigd (statuut student-stagiair). Gaat het om een stage die kadert in de opleiding van de persoon en die is opgenomen in het opleidingsplan, dan mag je geen loon ontvangen, noch een andere vergoeding. Enkel een kostenvergoeding voor verplaatsingen is toegestaan. 
 • Vijwillige stage? Voor beroepsinlevingsstages (BIS) & werkervaringsstages (WES) is er een wettelijk kader vastgelegd rond verloning. Bekijk de website van VDAB voor meer info.
 • Wanneer iemand een vrijwillige stage doet, zonder verbonden te zijn aan een bemiddelaar (VDAB, Emino,…) of opleidingsinstelling/school, zien we je engagement als vrijwilligerswerk en hanteren we het vrijwilligersbeleid. Meer info vind je op deze websitepagina.