Ben jij benieuwd wat de partijen vinden over LGBTI+ inclusief onderwijs? Dat lees je hier!

Çavaria bracht in juni 2023 haar eisenpakket uit. We vroegen de politieke partijen om onze eisen op te nemen in hun partijprogramma’s. 

Per eis lees je in de tweede kolom wat de partijen in hun programma schreven over die eis. Er staat een '=' boven als hun intentie volledig overeenkomt met onze eis, een '≠' als dat niet zo is. Als er geen tekst staat, is dat omdat het onderwerp niet aan bod komt in het partijprogramma. Wanneer de partijen algemenere termen gebruiken zoals ‘diversiteit’ en ‘discriminatie’, gingen we na of ze daaronder ook seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie en seksekenmerken begrepen. 

Daarnaast vroegen we de partijen ook een reactie op ons eisenpakket. Die reactie lees je in de derde kolom.

De symbolen betekenen het volgende: 

– – : zeer mee oneens 

– : oneens 

+ : eens 

++ : zeer mee eens 

/: de partij gaf geen beoordeling omdat ze geen standpunt heeft over de eis of omdat een symbool onvoldoende het standpunt van de partij weergeeft. 

Met een ‘eens’ of ‘zeer mee eens’ engageert de partij zich om de eis de volgende beleidsperiode mee te realiseren. 

Disclaimer: we vroegen enkel de reactie van partijen die de kiesdrempel halen, in het verleden regelmatig meewerkten aan LGBTI+ inclusie, een partijfilosofie hebben die niet fundamenteel ingaat tegen mensenrechten en niet structureel een anti-LGBTI+ verhaal brengen. 

Bezoek je deze pagina op je smartphone? Draai dan best je scherm horizontaal. Zo is de tabel het best zichtbaar.

Icoontje van smartphone dat wordt gekanteld naar horizontale positie

In alle lerarenopleidingen is er een verplichte module waarin toekomstige leerkrachten leren hoe ze LGBTI+ acceptatie in de school en maatschappij kunnen vergroten. 

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v +
logo groen

-Binnen de lerarenopleiding en de leerplannen zal er meer aandacht besteed worden aan gender en seksuele diversiteit. 

-Leerkrachten worden, onder andere via navorming en professionalisering, voldoende opgeleid om met diversiteit in alle vormen om te gaan. Daarbij is er aandacht voor (impliciete) vooroordelen.  

-In de lerarenopleiding voorzien we een module waarin toekomstige leerkrachten tools en vaardigheden leren om effectief om te gaan met discriminatie en racisme in de klas. Ook "bystander training" wordt hierin opgenomen, zodat leerkrachten beter kunnen ingrijpen wanneer er in de klas of op school incidenten van grensoverschrijdend gedrag, racisme of discriminatie zich voordoen.  

Uit het regenboogplan van Groen: 

In de lerarenopleiding en via bijscholing helpen we leerkrachten om over diversiteit te spreken en hoe ze LGBTQIA+ acceptatie in de school kunnen vergroten.
 

++
logo nva

≠ 

In onze samenleving moeten mensen van elk gender en elke geaardheid veilig en vrij kunnen leven. We hebben hier bijzondere aandacht voor in bijvoorbeeld opleidingen, sensibiliseringscampagnes en omstaanderstrainingen voor professionals.  

-
logo open vld

  

Leraren maar ook welzijns- en zorgverleners, spelen een grote rol in LGBTQI+ acceptatie. We willen dat toekomstige professionals zijn uitgerust met de kennis en vaardigheden om bij te dragen aan een inclusievere samenleving   

++
logo pvda

≠  

Vandaar het belang om van jongs af aan in te zetten op preventie en sensibilisering. Dat begint bij opleiding voor de directies en leerkrachten, zodat zij elke dag op een gepaste manier kunnen omgaan met pestgedrag, haatspraak of polarisatie. 

+
vlaams belang logo

≠  

-Het Vlaams Belang wil geen genderideologie in de kleuter-, lagere en middelbare scholen. 

-Het Vlaams Belang wil een onafhankelijk onderzoek naar de aanwezigheid van de woke-ideologie in het hele Vlaams onderwijs, omdat die leidt tot (zelf)censuur van studenten en personeel. 

-Het Vlaams Belang wil een regeringscommissaris van de Vlaamse overheid die toeziet op de naleving van het anticensuurbeleid, met bijzondere aandacht voor het autonome onderwijs. 

Uit de brochure 'Cultuurstrijd': Volgens het Vlaams Belang is het verwarrend, gevaarlijk en pedagogisch onverantwoord om kinderen het sociaal-constructivistische genderisme aan te leren. 

Niet gevraagd
logo vooruit

Onderwijs moet oude rolpatronen en genderstereotypen doorbreken. We moderniseren de seksuele en relationele opvoeding en verankeren ze in de eindtermen. Zo zorgen we er o.a. voor dat discriminatie, seksueel geweld of grensoverschrijdend gedrag kunnen worden voorkomen. We zetten hierbij ook omstaanderstrainingen en train-the-trainertrajecten in. We verankeren de kennis omtrent gender en seksuele diversiteit bij leraren door dit op te nemen in de lerarenopleiding.   

++

 

Er is financiering voor initiatieven van leerlingen die LGBTI+ zichtbaarheid en aanvaarding op hun school willen verbeteren, zoals Gender en Seksualiteit Allianties (GSA’s). 

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v 
logo groen + + 
logo nva -
logo open vld + + 
logo pvda

=  

-We besteden aandacht aan inclusiviteit en aan optreden tegen pesten op school. We ondersteunen initiatieven van leerlingen die LGBTI+ zichtbaarheid en aanvaarding op hun school willen verbeteren.   

-De eerste as waar we op werken, is sensibilisering en preventie. Dat gebeurt via gerichte en aangepaste campagnes in de media, het sport- en verenigingsleven, het onderwijs, op de werkvloer en online.  

vlaams belang logo

≠  

-Het Vlaams Belang wil geen genderideologie in de kleuter-, lagere en middelbare scholen. 

-Het Vlaams Belang wil een onafhankelijk onderzoek naar de aanwezigheid van de woke-ideologie in het hele Vlaams onderwijs, omdat die leidt tot (zelf)censuur van studenten en personeel. 

-Het Vlaams Belang wil een regeringscommissaris van de Vlaamse overheid die toeziet op de naleving van het anticensuurbeleid, met bijzondere aandacht voor het autonome onderwijs. 

Niet gevraagd
logo vooruit 

 

Gender- en seksuele diversiteit zijn opgenomen in de leerplannen van het basis- en secundair onderwijs. 

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v -
logo groen

-Het curriculum en het lesmateriaal maken we divers en inclusief. Bij de ontwikkeling van nieuwe eindtermen en minimumdoelen bewaken we dat er voldoende ruimte is voor diversiteit en voor de gevolgen van stereotypen.  

-De nieuw op te stellen eindtermen voor het basisonderwijs worden gebaseerd op dezelfde sleutelcompetenties als de minimumdoelen in het secundair onderwijs. Zo garanderen we een leerlijn van het eerste leerjaar tot het einde van het secundair, met heldere tussendoelen. We waken erover dat de eindtermen voldoende ruimte laten voor scholen om een eigen pedagogisch project te voeren, maar garanderen ook dat leerlingen kennis verwerven over een breed aantal domeinen. We nemen expliciet ook thema's als burgerschap, gender, mentale gezondheid, diversiteit, discriminatie, mediawijsheid en seksuele vorming mee in de eindtermen. Zoals elke leerling de school zou moeten verlaten met een gedegen kennis van Nederlands, wiskunde en wetenschappen, zo geeft onderwijs ook een gedeelde basis mee over bredere maatschappelijke thema's. 

Uit het regenboogplan van Groen: 

Groen wil, in samenwerking met deskundige middenveldorganisaties, praten en leren over seksuele diversiteit, genderdiversiteit en diversiteit van families opnemen in de leerplannen. Uit onderzoek weten we dat als een school wel expliciet hierover spreekt, en wel expliciet werkt aan een veilige omgeving, dat het welzijn van leerlingen (niet alleen LGBTQIA+ trouwens, maar van alle leerlingen) er op vooruitgaat.

++
logo nva +
logo open vld

In het basis- en secundair onderwijs, evenals in het kleuteronderwijs, worden thema’s rond gender- en seksuele diversiteit opgenomen in de leerplannen.  Ook de seksuele voorlichting moet correct, neutraal en met oog voor diverse vormen van seksuele oriëntatie en seksualiteitsbeleving worden gegeven.  

++
logo pvda

≠  

Daarnaast voorzien we doorheen het schoolparcours momenten voor emotionele, relationele en affectieve vorming. De focus ligt daarbij op wederzijds respect. In het middelbaar besteden we ook aandacht aan LGBTI+ onderwerpen in de lessen over emotionele, relationele, affectieve en seksuele opvoeding.  

+
vlaams belang logo

≠  

-Het Vlaams Belang wil geen genderideologie in de kleuter-, lagere en middelbare scholen. 

-Het Vlaams Belang wil een onafhankelijk onderzoek naar de aanwezigheid van de woke-ideologie in het hele Vlaams onderwijs, omdat die leidt tot (zelf)censuur van studenten en personeel. 

-Het Vlaams Belang wil een regeringscommissaris van de Vlaamse overheid die toeziet op de naleving van het anticensuurbeleid, met bijzondere aandacht voor het autonome onderwijs. 

Uit de brochure 'Cultuurstrijd': Volgens het Vlaams Belang is het verwarrend, gevaarlijk en pedagogisch onverantwoord om kinderen het sociaal-constructivistische genderisme aan te leren.

Niet gevraagd
logo vooruit

 

≠ 

Seksualiteit en gender zijn vandaag nog te vaak een taboe op school. Er komt in elke school - van het kleuteronderwijs tot het zesde middelbaar - een duidelijke leerlijn omtrent seksuele opvoeding. We verankeren de kennis omtrent gender- en seksuele diversiteit bij leraren door dit op te nemen in de lerarenopleiding. 

++

 

De Vlaamse overheid heeft een engagementsverklaring over seksuele oriëntatie, gendernormen en genderidentiteit. Daarin vraagt ze onderwijskoepels om actief te werken aan LGBTI+ aanvaarding via verplichte lessen over deze thema’s en een genderbeleid.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v -
logo groen +
logo nva -
logo open vld ++
logo pvda +
vlaams belang logo

≠  

-Het Vlaams Belang wil geen genderideologie in de kleuter-, lagere en middelbare scholen. 

-Het Vlaams Belang wil een onafhankelijk onderzoek naar de aanwezigheid van de woke-ideologie in het hele Vlaams onderwijs, omdat die leidt tot (zelf)censuur van studenten en personeel. 

-Het Vlaams Belang wil een regeringscommissaris van de Vlaamse overheid die toeziet op de naleving van het anticensuurbeleid, met bijzondere aandacht voor het autonome onderwijs. 

Uit de brochure 'Cultuurstrijd': Volgens het Vlaams Belang is het verwarrend, gevaarlijk en pedagogisch onverantwoord om kinderen het sociaal-constructivistische genderisme aan te leren.

Niet gevraagd
logo vooruit +

 

Officiële communicatie zoals brieven, diploma’s, inschrijvingsformulieren en digitale schoolplatformen zijn opgesteld in genderinclusieve taal. 

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v +
logo groen

Verder moedigen we onderwijsinstellingen actief aan om in te zetten op genderinclusieve taal.  

Uit het Regenboogplan van Groen: 

We zorgen voor een veilige en inclusieve schoolomgeving: genderinclusieve toiletten, officiële communicatie in genderinclusieve taal, elke 5 jaar onderzoek naar welzijn LGBTQIA+ leerlingen en leerkrachten in secundair onderwijs en in elke school vertrouwenspersoon rond racisme en discriminatie waar ook LGBTQIA+ leerlingen en leerkrachten terecht kunnen. 

++
logo nva --
logo open vld ++
logo pvda +
vlaams belang logo

≠  

-Het Vlaams Belang wil geen genderideologie in de kleuter-, lagere en middelbare scholen. 

-Het Vlaams Belang wil een onafhankelijk onderzoek naar de aanwezigheid van de woke-ideologie in het hele Vlaams onderwijs, omdat die leidt tot (zelf)censuur van studenten en personeel. 

-Het Vlaams Belang wil een regeringscommissaris van de Vlaamse overheid die toeziet op de naleving van het anticensuurbeleid, met bijzondere aandacht voor het autonome onderwijs. 

Niet gevraagd
logo vooruit +

 

Elke vijf jaar is er onderzoek naar het welbevinden en de schoolervaringen van LGBTI+ leerlingen in het secundair onderwijs. De overheid doet dit zelf of voorziet het nodige budget.

PartijWat ze zeggen in hun partijprogrammaReactie op onze eis
logo cd&v ++
logo groen

= 

Elke vijf jaar wordt er een grondig onderzoek uitgevoerd naar het welbevinden en de schoolervaringen van LGBTQI+-leerlingen en leerkrachten.  

++
logo nva +
logo open vld

De overheid voert regelmatig en herhaaldelijk onderzoeken uit naar welzijn van LGBTQI+ personen in het algemeen, in het onderwijs en op de werkvloer.

++
logo pvda ++
vlaams belang logo

≠  

Het Vlaams Belang wil een onderzoeks- en innovatiebeleid dat niet gedicteerd wordt door politieke agenda’s, klimaat- en wokedogma’s, maar wel door de uitdagingen waar de bevolking dagdagelijks mee kampt. Grote thema’s waar de Vlamingen wakker van liggen, zoals immigratie, koopkracht, mobiliteit, kernenergie,...   

Niet gevraagd
logo vooruit +

LGBTI+ in het onderwijs buiten çavaria’s eisen

PartijWat ze zeggen in hun partijprogramma
logo cd&v 
logo groen

Educatieve uitgeverijen maken samen met scholieren en experten bindende standaarden voor accurate beeldvorming over gender, relatievormen, gezinstypes, en culturele diversiteit. Lesmateriaal moet bovendien toegankelijk zijn voor leerlingen met beperkingen.   

Groen wil dat alle scholen minstens een vertrouwenspersoon hebben rond racisme en discriminatie in de klas. Het liefst ook een meldpunt, met een duidelijke omkadering en adequate opvolging van klachten. Bij gegronde klachten volgen passende consequenties. Leerlingen moeten de boodschap krijgen dat hun klachten serieus worden genomen.   

logo nva 
logo open vld 
logo pvda 
vlaams belang logoUit de brochure 'Cultuurstrijd': De ‘woke-ideologie’ is een ideologie van onderdrukking. Het is een autoritaire, openlijk racistische en seksistische antiblanke, antimannelijke, antiwesterse ideologie die leidt naar een totalitair regime. Universiteiten vullen een belangrijke maatschappelijke rol in. Daarom kan het niet door de beugel als deze instellingen discriminatie of antidemocratische ideologieën promoten. 
logo vooruitWe zorgen voor een veilige schoolomgeving voor alle leerlingen. Pesten wordt actief aangepakt. Elke school heeft een antipestbeleid, waarbij er specifieke aandacht gaat naar de aanvaarding en gelijke behandeling van LGBTQI+-personen in de schoolcontext

 

Een verhaal lezen van een LGBTI+ persoon in het onderwijs? Meer weten over de verkiezingen?

Op 9 juni 2024 was het zover: dan stonden we in de rij voor de stembureaus. Met de slogan ‘Stem voor ons allemaal’ trok çavaria naar de verkiezingen in juni! Want een ‘Stem voor ons allemaal’ is een stem voor gelijke LGBTI+ rechten, voor een toekomst waar je kan zijn wie je wil zijn.

Benieuwd naar de andere thema's? Ontdek ze hier!