Ons privacybeleid

Çavaria vzw verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens van donateurs en sympathisanten in functie van eigen communicatie, fondsenwerving en om fiscaal technische redenen.
Wij hechten bijzonder veel belang aan de privacy en behandelen persoonsgegevens met de meest strikte geheimhouding en steeds in overeenstemming met de geldende wetgeving. Çavaria vzw houdt zich hierbij aan de regels van de GDPR (European Union General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Hieronder leest u hoe çavaria vzw, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Kammerstraat 22, uw persoonsgegevens verzamelt, opslaat en inzet in functie van onze maatschappelijke opdracht. Het privacybeleid is bedoeld om u op een transparante manier te informeren over de gegevens die we verzamelen, het doel, de manier waarop we ze gebruiken en de rechten die u heeft met betrekking tot de verwerking van dergelijke gegevens.

Het is belangrijk dit privacybeleid aandachtig te lezen. Als u nog andere vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via [email protected]

1. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Çavaria vzw is de verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Hieronder kunt u alle relevante gegevens terugvinden:
Naam organisatie: çavaria vzw
Maatschappelijke zetel: Kammerstraat 22 9000 Gent
Contactpersoon & privacyverantwoordelijke: Olivier Deschodt
E-mailadres: [email protected]
Telefoonnummer: 09 223 69 29

2. Welke gegevens verzamelt çavaria vzw?

Çavaria vzw verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het vlot uitvoeren van onze opdracht of een dienst die we aan onze achterban verstrekken.

Wanneer u zich inschrijft voor een van onze nieuwsbrieven, registreren we uw e-mailadres.
Wanneer u lid wordt van çavaria, registreren we uw identificatiegegevens voor administratieve doeleinden.
Wanneer u een bestelling plaatst op onze webshop, registreren we uw identificatiegegevens voor administratieve doeleinden.
Wanneer u een abonnement neemt op ZiZo-Magazine, registreren we uw identificatiegegevens voor administratieve doeleinden.
Wanneer u een gift geeft aan çavaria, registreren we uw identificatiegegevens voor administratieve doeleinden.
Wanneer u vrijwilliger wordt bij çavaria, registreren we uw identificatiegegevens voor administratieve doeleinden.
Wanneer u zich inschrijft voor een van onze evenementen, registreren we uw identificatiegegevens voor administratieve doeleinden.

Websitebezoeker
Servers slaan automatisch gegevens op die de browser van de bezoeker verstuurt telkens deze de website van çavaria raadpleegt. Deze serverlogbestanden kunnen de volgende informatie bevatten: de datum en het tijdstip van het bezoek, het IP-adres van de bezoeker, het type browser dat de bezoeker gebruikt, de browsertaal en de schermgrootte van de browser, en een of meer cookies waaraan de browser kan worden herkend. Deze informatie wordt niet in verband gebracht met persoonsgegevens die elders worden ingezameld en wordt alleen gebruikt om statistieken van het bezoek aan de website vast te leggen. Deze statistieken zijn bedoeld voor het evalueren en verbeteren van de website van çavaria.

Onze events en activiteiten vallen onder de categorie publieke evenementen: hier worden vrijwel standaard foto’s worden genomen. Voelt u zich daar niet comfortabel bij, dan kunt u dat altijd op de dag zelf laten weten aan de fotograaf zelf of aan een van de çavaria-medewerkers.

3. Wanneer en waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens voornamelijk om uw giften, acties en informatie-uitwisseling te verwerken, onze service te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk met elkaar te communiceren. 

  • Indien u hier de toestemming voor geeft
  • Indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bijv. uw adres om een publicatie op te sturen of uw bankrekeningnummer om financiële steun te ontvangen).
  • Als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bijv. uw rijksregisternummer om een fiscaal attest te kunnen aanleveren).

4. Hoe worden uw persoonsgegevens verkregen?

Alle persoonsgegevens die çavaria vzw verzamelt en verwerkt, worden rechtstreeks bij de betrokkene verkregen. Çavaria vzw doet hiervoor dus geen beroep op derden.

5. Hoe bewaren en beschermen we uw gegevens?

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

6. Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens?

We bewaren uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken (zie punt 3) of zolang het noodzakelijk is om aan alle wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen.

Daarnaast heeft elke betrokkene uiteraard op elk moment het recht om hun gegevens te laten verwijderen (het recht om vergeten te worden).

7. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Onze vaste medewerkers en derden gegevensverwerkers. Ze hebben er alleen toegang toe voor zover noodzakelijk voor het bereiken van het doel van de verwerking. We geven uw contactgegevens in geen enkel geval door aan externe partijen voor commerciële doeleinden.

8. Wat zijn uw rechten en hoe oefent u deze uit?

U kunt op elk moment verzoeken om het gebruik te corrigeren, te verwijderen, te controleren, over te dragen, toegang te verlenen, zich te verzetten tegen het gebruik en de beperking van uw gegevens te vragen. Hiervoor stuurt u ons gewoon een e-mail op het volgende adres: [email protected] We zullen er dan alles aan doen om zo snel mogelijk te doen wat nodig is.

U kan op de hoogte blijven van eventuele updates in het privacybeleid door deze opnieuw te raadplegen. Deze online versie, is steeds de meest recente.
Nog vragen of bedenkingen? Mail naar [email protected] of tel. 09 223 69 29.