Waarom ging çavaria internationaal?

handdruk van zwarte hand net regenboogarmband en witte hand

We werken sinds 2019 samen met buitenlandse LGBTI+-activisten en -verenigingen.

We bieden ze directe ondersteuning, voeden ons beleidswerk met concrete ervaringen uit het werkveld én maken de link tussen de beweging in België en de lokale beweging in het buitenland. Hieronder lees je een interview met onze medewerker van ‘Go far? Go together!’, ons project in Centraal-Afrika.

Waarom gaat çavaria internationaal? Zijn er in België geen uitdagingen meer?
“Er zijn zeker nog uitdagingen in Vlaanderen en België en daar blijft çavaria sterk op inzetten. Tegelijk is ons land  internationaal gezien een van de koplopers als het gaat over de rechten van LGBTI+-personen. Hierdoor zitten wij in een bevoorrechte positie: seksuele en genderdiversiteit is niet strafbaar in België, we hebben toegang tot de media, beleidsmakers en financiële bronnen. België wordt internationaal bovendien als een geloofwaardige gesprekspartner gezien, net zoals çavaria. We hebben meer dan 40 jaar kennis en ervaring  en die willen én kunnen die inzetten om, op hun vraag,  buitenlandse LGBTI+- activisten en –organisaties te ondersteunen. En dit is een wisselwerking.  We leren heel wat van onze internationale partners die al eerder geconfronteerd werden met moeilijkheden die we hierondervinden, of de zaken anders aanpakken”

Hoe begin je als organisatie aan zo'n samenwerking?
“Het is heel belangrijk dat je samen met de lokale gemeenschap kijkt wat er mogelijk is, en dat zij het initiatief hebben.  Het centrale uitgangspunt is dat we als buitenlandse organisatie enkel inspelen op hun vragen en noden, en niet gaan vertellen hoe wij vinden dat het moet. Het initiatief moet bij de lokale gemeenschap liggen en we moeten werken aan een .gelijkwaardige relatie. Een vertrouwensband met de lokale LGBTI+-activisten en -organisaties is daarvoor essentieel, net zoals een goede kennis en analyse van de lokale context . Wij ondersteunen initiatieven die vanuit de lokale organisaties komen, maar zoiets gaat niet vanzelf. Net zoals bij andere samenwerkingen, moet er vertrouwen zijn tussen de partners. Daarom is het belangrijk dat we ter plaatse gaan.”

Wat kan çavaria voor lokale LGBTI+-activisten en -organisaties betekenen?
“Een belangrijke les die we in België met vallen en opstaan geleerd hebben, is dat het belangrijk is om je als beweging te organiseren. Om met één stem te spreken en samen op te komen voor gender- en seksuele diversiteit. Ook al verschillen de noden soms onderling naargelang hoe je je identificeert. In het land waar ons project loopt hebben de lokale LGBTI+ organisaties een  koepelorganisatie opgericht. Met çavaria hebben we 40 jaar ervaring en expertise met het uitbouwen van een koepelwerking en het organiseren van de beweging. Wij bieden hen op dit vlak onze inhoudelijke ondersteuning. Daarnaast bieden we ook financiële ondersteuning." 

Waar bestaat die financiële steun juist uit?
“Met de financiële ondersteuning van çavaria wordt een deel van de operationele kosten van de koepelorganisatie betaald. Daarnaast voorzien we middelen voor specifieke activiteiten; zo organiseren we leertrajecten voor lokale organisaties rond enkele prioriteiten die aan het begin van het project werden bepaald. Fondsenwerving bijvoorbeeld is een hele belangrijke.”

Waarom is het zo belangrijk dat ze meer eigen fondsen kunnen ophalen?
“Zo kunnen ze lokaal activiteiten en projecten opzetten om de rechten en het welzijn van de lokale community te stimuleren. Want de noden zijn erg hoog. Homoseksualiteit is niet illegaal in het land in kwestie, maar de discriminatie en stigmatisering is overal aanwezig. Zo worden LGBTI+-personen vaak door hun familie verstoten. Ze moeten hun wijk verlaten, verliezen hun job... Door discriminatie op de werkvloer hebben ze moeite om ander werk te vinden. Een van de prioriteiten van de fondsenwerving is  om projecten op te zetten die inkomsten genereren. Çavaria ondersteunt hen bij het schrijven van die projecten en er fondsen voor te zoeken. Met die fondsen doen ze aan advocacy, richtten ze een Rainbowbakery op en kochten ze een aantal motorfietsen die nu gebruikt worden als motortaxi. Zo creëren ze nieuwe jobs voor LGBTI+-personen. Ze betalen er de studiekosten van een aantal mensen mee.”

Wat houdt de inhoudelijke ondersteuning precies in?
“Via workshops bouwen we hun professionele vaardigheden mee uit. Hoe formuleer je een project? Hoe werk je samen met internationale spelers zoals mensenrechtenorganisaties of organisaties die zich bezighouden met seksuele gezondheid? Hoe organiseer je een leertraject? We bespreken ook internationale kaders die nuttig kunnen zijn voor hun werk, zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Daarnaast delen we tools  om om te gaan met meningsverschillen en conflicten binnen de gemeenschap, omdat we hier in België heel wat ervaring mee hebben.”

Wat kunnen de lokale LGBTI+-activisten en -organisaties voor çavaria betekenen?
We leren heel wat zaken van buitenlandse LGBTI+-activisten en –organisaties waar we niet (meer) mee vertrouwd zijn. Zo zijn ze bijvoorbeeld gewend om in een vijandigere context te opereren, en hebben ze goed uitgewerkte strategieën over hoe ze met tegenstemmen in de maatschappij omgaan. Daarnaast is het natuurlijk erg waardevol om over verschillende zaken uit te wisselen, bijvoorbeeld hoe seksuele en gender diversiteit in een andere context en een andere cultuur wordt ingevuld en beleefd. Dit helpt ons om een breder beeld van de LGBTI+ gemeenschap te krijgen en ook hier in België naar een inclusieve beweging te streven.

“Een belangrijke les die we in België met vallen en opstaan geleerd hebben, is dat het belangrijk is om je als beweging te organiseren. Om met één stem te spreken en samen op te komen voor gender- en seksuele diversiteit.”

Çavaria werkt niet alleen ter plaatse. We sensibiliseren ook de Belgische ontwikkelingsactoren en lobbyen om in het Belgisch buitenlands beleid aandacht te hebben voor de noden van LGBTI+-personen en er ook actief op in te zetten. Jouw project is daar een concrete realisatie van?
“Dat klopt, çavaria volgt de globale tendensen van internationale ontwikkelingen op vlak van seksuele en genderdiversiteit nauw op. Daarom is çavaria lid van ILGA Europe en ILGA World, respectievelijk de Europese en wereldwijde koepel van LGBTI+-organisaties. Door deze lidmaatschappen kunnen we snel correcte informatie krijgen van de lokale actoren én oproepen tot actie”.

Welke volgende stappen kunnen de Belgische overheden nemen?
“België is wereldwijd een van de voorlopers op het vlak van LGBTI+-rechten en welzijn. Ons land profileert zich hier op internationaal vlak af en toe mee maar toch missen we verdere concrete stappen. Er is meer expliciete LGBTI+-inclusiviteit in ons buitenlands beleid nodig. Vergelijkbare landen zoals Nederland en Zweden doen dat al.”

Het project heeft een looptijd van twee jaar, wat wil je op het einde van die ter-mijn gerealiseerd zien?
“In het ideale scenario heeft de koepelorganisatie de nodige capaciteit om zelf fondsen en projecten binnen te halen. We zitten al op het juiste spoor. De organisatie stelde al verschillende projecten op waarin hun belangrijkste noden verwerkt zijn. Daarnaast zijn er verschillende contacten met donoren gelegd, en enkele projecten zijn reeds in uitvoering. Ik had niet gedacht dat we dit resultaat zo snel al bereikt zouden hebben.”

Hoe kan ik als lezer helpen?
We willen zowel onze Vlaamse LGBTI+-verenigingen als vrijwilligers of andere geïnteresseerden betrekken bij dit project. Indien je geïnteresseerd bent in onze internationale werking, surf naar cavaria.be/internationaal-werk of contacteer ons via [email protected].

Je kan ons natuurlijk ook financieel ondersteunen zodat we in de toekomst deze projecten kunnen blijven waarmaken.

Wereldkaart in regenboogkleuren

Çavaria heeft concrete samenwerkingen met én voor buitenlandse LGBTI activisten en verenigingen.

Jongen met regenboogvlag

Met het project Go Far? Go Together! ondersteunde çavaria een groep lokale LGBTI+-verenigingen en hun coalitie in Centraal-Afrika, in de regio van de Grote Meren.

jongere op de pride met vlag

Wanneer ons berichten bereiken over mensenrechtenschendingen in het buitenland voelen we vaak een noodzaak om in actie te schieten. Wat kan je dan concreet doen? We lijsten enkele mogelijke acties voor je op.