Traject 2020

Traject 2020 gaat over hoe we ons als beweging willen organiseren om de verenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Hoe kunnen we de verenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen? Traject 2020 gaat over hoe we ons als beweging willen organiseren om die ondersteuning zo optimaal mogelijk te doen. Hoe willen we vanaf 2021 de samenwerking tussen de huizen, de gelijke kansenmedewerkers en çavaria aanpakken? Hoe kunnen we samen de doelstellingen in het nieuwe beleidsplan behalen? Wie neemt welke rol op? Bij wie kan men terecht voor welke ondersteuning? We zoeken samen naar de antwoorden.

Vanwaar komt dit?

In 2021 starten we bij çavaria met een nieuw beleidsplan. Dit werd op de algemene vergadering van 30 november 2019 goedgekeurd. Aan de opmaak van dat beleidsplan is een uitgebreid participatieproces voorafgegaan. In de vele gesprekken die toen gevoerd zijn, kwamen signalen naar boven om de samenwerking tussen çavaria, de huizen en de verenigingen anders aan te pakken. Die signalen kwamen zowel vanuit vrijwilligers als vanuit de beroepskrachten. Het resulteerde in een van de vijf beleidsuitdagingen onder de titel “Hoe organiseren we ons als beweging”.

Alle informatie over het beleidsplan, het voorafgaand participatietraject en de beleidsuitdagingen vind je terug op cavaria.be/beleidsplan2021-2025.

Om die beleidsuitdaging aan te pakken en ons voor te bereiden op het nieuwe beleidsplan, zetten we in 2020 een uitgebreid traject op.

Waarover gaat het?

Het traject gaat in de eerste plaats over de ondersteuning van de verenigingen. Hoe organiseren we ons als beweging het best daarvoor? Hoe werken we samen om onze verenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen en om aan te sluiten bij de diversiteit die er is in onze beweging?

Specifieker gaat het over de samenwerking tussen de huizen, de gelijke kansenmedewerkers en çavaria. Hoe doen we dit het best en wie neemt welke rol op? Bij wie kan men terecht voor welke ondersteuning? Hoe zit de verhouding tussen input en ideeën geven versus zelf input en ideeën aanreiken?

De principes die hierbij bepaald worden, zullen gevolgen hebben voor andere thema’s zoals kennisdeling, communicatie(doorstroom), lidgeld ...

Bovendien zal een nieuwe vorm van samenwerking gevolgen hebben voor hoe we ons binnen çavaria organiseren en wie welke taken op zich zal nemen. In de eerste plaats voor team beweging maar ook ruimer.

In een participatieproces komen er vaak andere zaken naar boven. Traject 2020 is daarom afgebakend. Er zijn een aantal thema’s die niet onder het traject vallen. Deze zijn net beslist of worden binnen andere processen besproken. Zo gaat het niet over de missie, visie, en strategie, niet over de werking van de raad van bestuur of algemene vergadering, noch over de doelstellingen.

Communicatie

Over traject 2020 willen we op verschillende momenten en via verschillende kanalen communiceren.

Daarnaast willen we op vergaderingen (huizenoverleg, algemene vergadering, open team, team beweging …) de stand van zaken communiceren.

Ook via de nieuwsbrieven (çavaria beweegt, reilen en zeilen) zal er gecommuniceerd worden.

Wie wordt betrokken?

Om tot goede en gedragen beslissingen te komen, willen we een uitgebreid proces opzetten met verschillende betrokkenen. We gaan luisteren (ter plaatse en op vergaderingen), we willen input verzamelen en feedback vragen op voorstellen.
 

Wie geef input en feedback?

In eerste instantie zijn het de huizen en de medewerkers van team beweging die samen een oplossing uitwerken als cruciale partners in dit proces. Enerzijds op de bestaande overlegmomenten maar anderzijds komen we ook ter plaatse en willen we een heel aantal individuele gesprekken voeren.

Vanuit de verenigingen is al heel wat input verzameld naar aanleiding van het proces tot beleidsplan maar we willen hen verder betrekken en kansen geven om input en feedback te geven.

Daarnaast willen we bij andere medewerkers van çavaria gaan luisteren en hen over het traject informeren. Eenmaal de grote lijnen duidelijk zijn, betrekken we hen in de veranderingen in de organisatie en takenpakketten.

We gaan in gesprek met de overheid (kabinet en ambtenaren) om hen te informeren en voorbereiden op eventuele veranderingen.
 

Wie beslist?

De raad van bestuur hakt de knopen door waarover we geen gemeenschappelijk standpunt bereiken en neemt de finale beslissing.

Tijdslijn

De tijdslijn is opgedeeld in verschillende fasen:

  • In januari wordt vooral aandacht besteed aan het opstellen van het procesplan.
  • De maanden februari tot juni worden gebruikt om input te verzamelen om tijdens en na de zomer feedback te laten geven op uitgewerkte voorstellen.
  • Na de zomer werken we verder aan de implementatie en gevolgen van de voorstellen.
  • De uiteindelijke beslissing willen we nemen op de raad van bestuur van november.
  • In 2021 gaan we aan de slag met de beslissingen om die op het einde van het jaar te evalueren en bijsturen.

Een belangrijk moment valt ook in oktober wanneer we nieuws krijgen over het nieuwe beleidsplan en het bijhorende financieel plaatje. Dit nieuws zal impact hebben op onze beslissingen in het traject.