Als socio-culturele organisatie werkt çavaria met een meerjarenplanning voor haar beleid. Om de vijf jaar kijken we grondig naar onze visie en missie, naar onze positie in de maatschappij, naar onze sterktes en zwaktes. We bekijken wat onze doelen zijn voor de komende beleidsperiode, en hoe we deze kunnen bereiken. Dat doen we in een participatief proces, samen met de LGBTI+ gemeenschap en belangrijke partners. 

Met deze website willen we uitnodigen om mee na te denken over çavaria in de periode van 2021-2025. We herbekijken onze visie en missie, daarvoor vertrekken we vanuit onze huidige visie en missie en nemen elementen onder de loep waarvan we aanvoelen dat ze niet meer helemaal kloppen. Tergelijkertijd willen we ook elementen bespreken die ontbreken in onze huidige visie en missie. Via de discussie van vijf beleidsuitdagingen willen we inzoomen op knelpunten die çavaria tegenkomt en zaken waarin çavaria keuzes moet maken en verschillende wegen zou kunnen inslaan. Maar er zijn uiteraard ook thema's en onderdelen van onze werking die niet ter discussie staan in die we sowieso willen opnemen in ons beleidsplan.

Missie en visie - waar staat çavaria voor in en wat willen we bereiken?

Çavaria is in de afgelopen jaren als organisatie enorm gegroeid. Daardoor komen we voor nieuwe structurele uitdagingen te staan. Uiteraard is ook de wereld rond ons niet blijven staan en komen we door tendensen in onze maatschappij en binnen de LGBT+ gemeenschap nieuwe uitdagingen tegen. Een SWOART analyse bevestigt dat we in verschillende structurele en inhoudelijke kwesties als organisatie verschillende richtingen kunnen uitgaan. Onze werking is veranderd, onze maatschappij verandert constant – bijgevolg moeten we ook zien of onze missie en visie nog reflecteren waar wij als çavaria voor willen instaan. En op welke manieren kunnen we onze missie en visie gedragen en authentiek omzetten in ons meerjarig beleidsplan, onze jaarplanning, en onze dagelijkse werking?

In dit document vind je de huidige missie, visie en strategie van çavaria. We geven aan, welke onderdelen we willen herbekijken en ook welke onderdelen ontbreken. Dit document dient als startpunt om missie, visie en strategie van çavaria 2021-2025 te bespreken.

Ontwerp nieuwe missie en visie çavaria

Deze vragen zijn een oefening in benoemen wat er wringt, pijnpunten en kruispunten actief en met een open ingesteldheid benaderen en als kansen zien. Om een gedragen beslissing te kunnen nemen, willen we deze vragen met onze interne en externe stakeholders bespreken. Op basis van hun input kunnen we onze missie en visie bespreken, als ook strategische doelstellingen voor de komende beleidsperiode bespreken. Als we naar de vijf beleidsuitdagingen kijken waarop onze discussies zich focussen, zien we veel samenhangen tussen deze uitdagingen. De eerste twee beleidsuitdagingen kijken kritisch naar de structuur en werking van çavaria: Moet çavaria meer inzetten op eerstelijnswerking en vooral voor individuele LGBT+ personen opkomen, of moeten we versterkt inzetten op tweedelijnswerking en op onze rol als expertisecentrum en lobby-orgaan inzetten? Op welke manier kunnen we beiden met elkaar verenigen? En wat is de rol van çavaria als koepel van socio-culturele verenigingen? De thema’s omgaan met polarisatie, intersectionaliteit en superdiversiteit hangen nauw samen: ze geven aan dat onze maatschappij steeds diverser wordt, en dat we naar manieren zoeken waarop we op een positieve en bewuste manier met deze diversiteit in onze maatschappij en in de LGBT+ gemeenschap kunnen omgaan. Dit zijn complexe en gevoelige discussies, en we willen op basis van input vanuit onze achterban en stakeholders op een gedragen manier met deze thema’s omgaan. Het thema participatie en betrokkenheid vormt de brug tussen structurele vragen en maatschappelijke tendensen waarop we moeten inspelen: moet çavaria herbekijken op welke manier we onze werking baseren op wat er leeft in de bredere LGBT+ gemeenschap? We kunnen niet iedereen vertegenwoordigen maar wel voor alle LGBT+ opkomen. Hoe kunnen we ervoor zorgen om ook diegenen niet in aangesloten verenigingen of regenbooghuizen te horen?

 

Hoe?

Voor elke van de vijf beleidsuitdagingen zijn er telkens een theoretische achtergrondtekst, waarin we de probleemstelling beschrijven, en een concreet voorbeeld dat als start van de discussie dient. Op de discussiemomenten baseren we ons op de voorbeelden, maar wie graag wat meer achtergrondinformatie heeft, kan ook de achtergrondteksten erbij nemen. De discussies van de verschillende thema's lopen misschien in elkaar over, maar dat is geen probleem: ook in de realiteit zijn deze uitdagingen aan elkaar verbonden.

1. Wat is de rol van çavaria in maatschappelijke veranderingen?

Met deze beleidsuitdaging stellen we niet in vraag of we verder rond de thema’s welzijn en gezondheid, onderwijs en werkvloer moeten werken, maar op welke manier en op welk niveau wij dit doen. In hoeverre moet çavaria op individuele werking of structurele werking inzetten? Of moet çavaria vooral als expertisecentrum optreden? Wat is de rol van çavaria in de levensdomeinen van maatschappelijke verandering?

 

2. Hoe organiseren we ons als beweging?

In deze discussietekst bespreken we wat de rol van çavaria als koepel van verenigingen precies is, en hoe we ons als LGBT+ beweging organiseren. We nemen onder de loep hoe we als beweging best samenwerken om een zo groot mogelijke impact te hebben, en om tegelijkertijd aan te sluiten bij de diversiteit die er is in onze beweging.

 

3. Over participatie en betrokkenheid

De manier waarop individuele personen zich betrokken voelen, zich actief willen engageren en opkomen voor hun rechten, heeft invloed op de werking van çavaria. Çavaria moet inspelen op trends in de participatiecultuur, activisme en subpolitiek om in contact te blijven met de noden en wensen van haar achterban. Als we aan betrokkenheid denken, gaat het niet alleen maar over wie op welke manier inspraak heeft, maar vooral ook over het gevoel van betrokkenheid: is er een emotionele betrokkenheid bij onze visie en missie binnen onze organisatie en bij de bredere achterban? 

4. Omgaan met polarisering

Hoe positioneert çavaria zich in een maatschappelijk en politiek klimaat dat steeds meer door polarisering wordt gekenmerkt? Of: een discussie over onze brede maatschappijvisie. Hoe verhouden we ons als pluralistische organisatie tot polarisering? Blijven we in de positie van bruggenbouwer of moeten we in bepaalde zaken duidelijk een kant kiezen? Hoe zien we dan de pluralistische organisatie in praktijk?

 

5. çavaria en intersectionaliteit

Iedere persoon heeft veel verschillende identiteitskenmerken, zoals leeftijd, nationaliteit, geloof, huidskleur, bezit, genderidentiteit, seksuele voorkeur en genderexpressie. In de werking van çavaria focussen we ons op alles wat met gender en seksuele voorkeur te maken heeft - maar een intersectionele blik stelt, dat het onmogelijk is om de verschillende eigenschappen van een persoon los van elkaar te zien. Door het feit dat we opkomen voor LGBTI personen en ons voor hun belangen inzetten, nemen wij ook andere assen mee. Hoe kan çavaria bewust op een intersectionele manier werken?

 

 

Er zijn niet alleen maar dingen die zullen veranderen binnen çavaria in de beleidsperiode 2021-2025, er zijn ook vaste bestanddelen en waarden die we zeker meenemen. Uit de bevraging van onze interne en externe stakeholders zien we ook dat we het eens zijn over bepaalde elementen die ook in de nabije toekomst belangrijk zullen zijn in de werking van çavaria.
Hieronder vind je enkele punten die we zeker willen meenemen in onze werking. Hoe en hoeveel we rond deze thema’s zullen werken, wordt later in het proces van de beleidsplanning besproken: dat zijn onderdelen van de strategische planning. 

 • Çavaria gaat zich in de toekomst met even veel engagement inzetten voor LGBT+ personen.
 • Niet alleen maar engagement, maar ook expertise is een sterk punt van çavaria. çavaria verzamelt heel veel expertise op vlak van seksuele oriëntatie en genderidentiteit, die bjivoorbeeld in de vorm van vormingen, via onze onderwijs-en werkvloer-werking, en via zelf ontwikkelde tools naar buiten wordt gedragen.
 • Çavaria is sterk in haar lobbywerk, en in het omzetten van de interne kennis en expertise in lobbywerk. 
 • Op een algemeen niveau ligt de nadruk op het verbinden van mensen, verenigingen, huizen, deelgroepen in de community, en op inclusiviteit: çavaria wil met haar thema’s een zo groot mogelijk deel van de samenleving bereiken. Onze aspiraties zijn om onze doelgroep als ook de bredere maatschappij te informeren, sensibiliseren en (zelf-)aanvaarding te bevorderen. We zien immers dat de verworven rechten niet vertolken hoe de bredere maatschappij over LGBT+ zaken denkt. Een onderdeel van deze werking is het streven naar een genderinclusieve maatschappij.
 • Çavaria zal verder blijven werken op de domeinen werkvloer en onderwijs: op beide domeinen zien we dat positief beleid met specifieke aandacht voor gender, diversiteit en LGBT-thema’s werkt: niet alleen maar LGBT+ scholieren of werknemers profiteren van een open en positief klimaat, maar alle scholieren en werknemers. Doorheen de stakeholdersbevraging zien we dat de onderwijswerking van çavaria een belangrijk domein is waarin we op dagdagelijkse basis een verschil kunnen maken. Kliq heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd op de professionele werkvloer, ook hierin blijft çavaria haar werking voortzetten. 
 • Al jaar en dag werkt çavaria omtrent welzijn. Meer dan ooit wil en moet çavaria ook in de toekomst rond welzijn binnen de LGBT+ gemeenschap werken; een nood die duidelijk naar voren komt in onze SWOT analyse. 
 • Ook de strijd tegen discriminatie en holebitrans-negativiteit blijft een aandachtspunten binnen onze werking.
 • In de toekomst wil çavaria sterker inzetten op communicatie: intern, als ook naar haar buiten toe.
 • Daarnaast willen we sterker inzetten op community-building binnen onze doelgroep, online en offline, als ook op structureel samenwerken met andere minderheidsorganisaties en andere maatschappelijke actoren.
 • Een internationaal engagement, vanuit een soms geprivilegieerde positie. 
 • Op strategisch vlak willen we ons focussen op impactgedreven werken en keuzes in functie hiervan maken.

Het opmaken van het beleidsplan is een proces dat het team van çavaria samen met een stuurgroeg en de raad van bestuur doorloopt. çavaria vindt het belangrijk om op verschillende momenten in dit proces terug te koppelen naar en input te vragen aan de verschillende stakeholders van çavaria. Dat zijn de aangesloten verenigingen, de lokale regenbooghuizen, partnerorganisatie uit de gelijke kansen sector, academici, vrijwilligers, het team...