Safe To Be

Het Europese project Safe To Be by Speak Out is een samenwerking tussen 9 Europese lidstaten en sensibiliseert slachtofferdiensten en politiediensten over de impact van haatboodschappen en haatmisdrijven op holebi's en transgender personen. Safe To Be ontwikkelt hiervoor een toolkit met educatieve video’s en een handboek rond herstelrecht en slachtoffer-daderbemiddeling. Daarnaast wordt een website ontwikkeld voor holebi's en transgender personen zelf, die handvaten aanreikt over hoe om te gaan met online haatberichten.

Voor meer informatie over het project, surf naar www.speakout-project.eu/be/

Share

Safe To Be

Discriminatie en geweld verhinderen een volwaardige participatie van LGBTI-personen aan de samenleving. Geweld, wanneer ingegeven door haat, brengt niet alleen de fysieke en psychologische integriteit van individuele personen in gevaar, maar van de hele gemeenschap. Gelijke behandeling of non-discriminatie is een wezenlijk onderdeel van onze democratische samenleving.  

Safe To Be wilt bijdragen aan de gelijke behandeling van LGBTI-personen in onze samenleving door in te zetten op drie verschillende perspectieven. 

Toolkit voor opleidingen 

Uit het rapport "Running Through Hurdles" (Come Forward project) komt naar voren dat weinig diensten specifiek gericht zijn op slachtoffers van LGBTI-foob geweld. Het is daarom belangrijk dat bestaande slachtofferdiensten gesensibiliseerd en gevormd worden omtrent LGBTI-thema's.

Safe To Be gaat in gesprek met politionele diensten in alle deelnemende Europese partnerlanden. Zo worden de noden binnen het huidige opleidingsaanbod rond haatboodschappen en haatmisdrijven tegenover de LGBTI-gemeenschap geïdentificeerd. De toolkit die Safe To Be ontwikkelt zal inspelen op deze noden met als doel de slachtofferdiensten en politionele diensten te versterken in hun begeleiding van slachtoffers van LGBTI-foob geweld.  

Handboek herstelrecht 

Cruciaal bij haatmisdrijven en haatboodschappen is het discriminatoire motief. Behalve het pure gedragsmatige aspect daarvan, zijn er dus ook specifieke attitudes aanwezig. Waar mogelijk moet er dus gepoogd worden om houdingen t.a.v. LGBTI-personen te verbeteren. Alternatieve sancties kunnen een belangrijke complementaire benadering zijn om haatmisdrijven en haatboodschappen aan te vechten. Daarnaast moet er ook meer ingezet worden op herstelgerichte interventies bij haatmisdrijven, haatboodschappen of discriminatie. Zo kan in sommige gevallen slachtoffer-daderbemiddeling een beter effect hebben dan een loutere straf of een opgelegd leertraject.

Door experts en autoriteiten uit de verschillende participerende Europese lidstaten aan het woord te laten zal Safe To Be in 2020 een handboek ontwikkelen dat aanbevelingen doet rond alternatieve en herstelgerichte sancties. Dit handboek bundelt ervaringen en aanbevelingen en biedt een leidraad rond de toepassing van herstelrecht opdat in elke situatie de praktijk kan ingezet worden met de meeste slaagkansen. 

Bewustmakingswebsite 

De scheidingslijn tussen ons online en ons offline leven wordt steeds vager. Online haatincidenten maken net zozeer deel uit van ons 'echte leven' als andere haatmisdrijven. Ze kunnen zeer reële gevolgen hebben. 

Online anti-LGBTI-haatboodschappen zijn alle vormen van online communicatie die haat, discriminatie of geweld tegenover een individu of groep promoten omwille van seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Veel, maar niet alle vormen van geweld worden in onze samenleving bestraft. Geweld in de ruime zin van het woord t.a.v. LGBTI-personen is dus niet noodzakelijk een misdrijf. Gewoon omdat iets geen strafbaar feit is, wil echter niet zeggen dat het geen schade berokkent aan de persoon of de gemeenschap. Stigmatisering, intimidatie, misinformatie, outing of doxing (persoonlijke informatie van iemand publiceren tegen hun wil) zijn voorbeelden van non-criminele online haatincidenten. 

Safe To Be ontwikkelt een sensibiliserende website die een tegennarratief biedt en een breed informatiepunt wilt zijn voor slachtoffers van online haatboodschappen. Wat doe je als je het slachtoffer werd van online haatincidenten? Ging het over een strafbaar feit? Contacteer je politie- of slachtofferdiensten of stap je naar de tussenspeler (Facebook, YouTube, Twitter,...)? Waar kan je als slachtoffer naartoe voor steun en begeleiding? Hoe reageer je best? 

De Safe.to.be website is er voor slachtoffers van alle vormen van online haatincidenten. 

Partners 

"Speak Out: Tackling anti-LGBT hate speech and hate crime” werd gesponsord door het European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programma (2014-2020).

Partners in dit project zijn organisaties uit 9 verschillende Europese lidstaten. Al deze organisaties hebben nauwe banden met de LGBTI-gemeenschappen in hun landen en hebben ervaring met werken rond haatboodschappen en haatmisdrijven. 

De ontwikkeling en lancering van de output zal gebeuren in de loop van 2020.