Raad van Bestuur çavaria

Meeting

Çavaria vzw heeft een Raad van Bestuur, die uit maximaal 24 personen is samengesteld. Deze bestuurders komen uit 2 categorieën.

 1. maximum 12 bestuurders vanuit de regenbooghuizen, of desgevallen de regionale afdeling *
 2. maximum 12 bestuurders met thematische expertise *

(*) Çavaria moedigt genderpariteit ten zeerste aan. Daarom mogen de bestuurders van éénzelfde regionale afdeling nooit dezelfde genderidentiteit hebben. Verder mogen onder de bestuurders met thematische expertise maximaal 6 personen dezelfde genderidentiteit hebben.

ROL RAAD VAN BESTUUR

De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste bestuursorgaan van de organisatie. In die zin bepaalt de AV de missie van de vereniging: waar moet çavaria vzw heen? De AV heeft ook een controlefunctie op het werk van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur (RvB) staat in voor de algemene strategie en bepaalt de koers van de vereniging: hoe moet çavaria vzw daar geraken? De RvB  beslist dus over de strategie van de vereniging in samenhang met de strategische doelstellingen van de organisatie. De Raad van Bestuur overziet de goede implementatie ervan door het management: opvolgen, evalueren en bijsturen van de koers. De algemeen coördinator is verantwoordelijk voor een goed beheer van de organisatie.

Deze inhoudelijke en strategische beslissingen worden genomen op basis van input van het team, expertise van derden en eigen kennis en inzicht. Beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering gebeuren door het team van çavaria, en de vrijwilligerswerkgroepen bij de teams: welke mogelijkheden zijn er om er te geraken en uiteindelijk ervoor zorgen dát we er geraken.

Statutair en wettelijk gezien heeft de raad van bestuur:

 • een algemene bevoegdheid inzake het bestuur en de vertegenwoordiging van de vereniging;
 • een restbevoegdheid: de raad van bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden die de wet niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering verleent;
 • en is in het bijzonder bevoegd voor het opstellen en het wijzigen van het huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement van çavaria zijn nog een aantal bijkomende taken voor de Raad van Bestuur toegevoegd. De raad van bestuur staat onder meer in voor:

 • een toekomstgerichte werking van çavaria;
 • het ontwerp, de opvolging en de evaluatie van het jaarprogramma van çavaria;
 • de inhoudelijke begeleiding van het team van çavaria;
 • het stimuleren van de werking van de inhoudelijke werkgroepen die ze heeft opgericht;
 • het oprichten van werkgroepen bij de teams van çavaria;
 • voorbereiding van de Algemene Vergadering met, onder meer het opstellen van de agenda, de goedkeuring van het ontwerp van begroting, en de bundeling van eventuele voorstellen tot statutenwijziging conform de bepalingen in de wet en de statuten.
 • beoordeling toetredingsaanvragen van landelijke verenigingen
 • schorsen van een opdrachtgevende groep tot de eerstvolgende Algemene Vergadering
 • het benoemen van twee co-voorzitters, een secretaris, een penningmeester en een personeelsverantwoordelijke binnen de raad van bestuur

Binnen de Raad van Bestuur worden verschillende functies verdeeld.

 • Twee co-voorzitters van de RvB  met verschillende genderidentiteit (werking RvB, agenda en voorzitten vergadering)
 • Financieel verantwoordelijke (RvB informeren, coördinator ondersteuenen)
 • Personeelsverantwoordelijke (RvB informeren, coördinator ondersteunen, functionering coördinator en ‘hoger beroep’ in geval van conflicten met coördinator)
 • Secretaris/verslagnemer

Thema's die besproken worden: traject beleidsplan en zakelijk plan, missie en visie van çavaria, bekijken jaarplan, jaarverslag, begroting en afrekening, afvaardiging in andere vzw’s (Belgian Pride vzw, …), programma Algemene Vergadering, ...

De Raad van Bestuur komt ongeveer 8 keer per jaar bijeen, afwisselend op weekdagen en zaterdagen.

PROFIEL RAAD VAN BESTUUR

We streven naar een Raad van Bestuur met de volgende kenmerken:

 • een evenwicht in termen van genderidenteit (maximum 6 experts met dezelfde genderidentiteit, 2 personen met een verschillende genderidentiteit vanuit de regenbooghuizen)
 • een divers samengestelde Raad van Bestuur in termen van leeftijd, etniciteit, socio-economische status, religie en levensbeschouwing, ...
 • aanwezigheid van expertise op het vlak van bestuur en organisatie-management, inhoudelijke expertise en ervaringsgerichte expertise op vlak van seksuele oriëntatie en genderidentiteit

We proberen om bovenstaande kenmerken zo goed mogelijk in de RvB in te bouwen. Dit vormt de basis om een gemotiveerd advies te geven vanuit de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering.

PROCEDURE PRAKTISCH

1. Ben je kandidaat voor je regenbooghuis of regionale afdeling (Brussel)?

 1. Laat dan weten aan het huis in kwestie dat je graag kandidaat bent. Elk huis selecteert kandidaten volgens eigen interne afspraken (adressen op https://cavaria.be/groepen).
 2. De kandidaturen worden gestemd op een vergadering waar alle aangesloten verenigingen voor uitgenodigd zijn. Er worden 2 kandidaten per huis gekozen, met een verschillende genderidentiteit.
 3. De namen van de twee kandidaten worden ten laatste 1 maart 2019 doorgegeven aan de Raad van Bestuur.
 4. Op de AV van 23 maart 2019 worden 2 kandidaten per huis of regionale afdeling gestemd (maximum 12 personen in totaal).

2. Ben je kandidaat bestuurder met thematische expertise?

 1. Vul dan het formulier online in om je kandidaat te stellen, of bezorg het formulier, eventueel begeleid door je CV, ten laatste op 1 februari 2019 aan [email protected]
 2. Het is mogelijk dat je uitgenodigd wordt voor een kennismakingsgesprek met een adviserende commissie (met minstens een bestuurder en iemand die niet betrokken is bij bestuur of personeelsteam). Deze commissie bezorgt hun advies aan de Raad van Bestuur tegen 1 maart 2019.
 3. Op de Raad van Bestuur van 2 maart 2019 wordt een gemotiveerd advies geformuleerd aan de Algemene Vergadering. Als kandidaat bestuurder met thematische expertise wordt je op de hoogte gesteld van dit advies, en kan je beslissen of je kandidatuur naar de AV gaat of niet.
 4. Op de AV van 23 maart 2019 worden maximaal 12 bestuurders gekozen met thematische expertise, waarvan maximum 6 met dezelfde genderidentiteit.

Kandidaat-bestuurders hoeven geen lid-deelgenoot te zijn van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering beslist uiteindelijk finaal welke kandidaten ze aanvaardt als bestuurder en dit bij gewone meerderheid.

Alle info vind je terug in de statuten en het huishoudelijk reglement van çavaria vzw (zie www.cavaria.be/algemenevergadering).

ADVIESPROCEDURE

Als werkgroep of aangesloten vereniging kan je ten allen tijde een advies overbrengen aan de Raad van Bestuur. Dit advies moet wel betrekking hebben op één van de bevoegdheden die de Raad van Bestuur heeft. De agendacommissie (voorzitters en coördinator) bekijkt dan of het advies al dan niet geaggendeerd wordt en geeft feedback aan diegene die advies uitbracht. Andere suggesties of bezorgdheden kan je bezorgen aan de verantwoordelijke van je werkgroep of aan de bewegingsmedewerker in jouw regio (contactgegevens zie https://cavaria.be/medewerkers).

Meer uitleg en webformulier vind je hier: https://cavaria.be/advies-aan-de-raad-van-bestuur