Bestuursorgaan van çavaria

Foto van een groep mensen op een vergadering

Heb je zin om mee het beleid van onze organisatie aan te sturen en een spilfunctie te vervullen in de Vlaamse LGBTI+ beweging?

Dan zoeken wij jou als nieuwe bestuurder voor ons bestuursorgaan! 

Op deze pagina vind je meer informatie over de rol van ons bestuursorgaan, het profiel dat we zoeken en over de praktische procedure.

Interesse? In de start van 2024 wordt ons nieuw bestuursorgaan verkozen. 

Çavaria vzw heeft een Bestuursorgaan, dat uit maximaal 24 personen is samengesteld. Deze bestuurders komen uit 2 categorieën.

 1. maximum 12 bestuurders vanuit de regenbooghuizen, of des gevallen de regionale afdeling *
 2. maximum 12 bestuurders met thematische expertise *

(*) Çavaria moedigt genderpariteit ten zeerste aan. Daarom mogen de bestuurders van éénzelfde regionale afdeling nooit dezelfde genderidentiteit hebben. Verder mogen onder de bestuurders met thematische expertise maximaal 6 personen dezelfde genderidentiteit hebben.

ROL VAN HET BESTUURSORGAAN

De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste orgaan van de organisatie. In die zin bepaalt de AV de missie van de vereniging: waar moet çavaria vzw heen? De AV heeft ook een controlefunctie op het werk van het bestuursorgaan van çavaria.

Het bestuursorgaan staat in voor de algemene strategie en bepaalt de koers van de vereniging: hoe moet çavaria vzw daar geraken? Het bestuursorgaan van çavaria beslist dus over de strategie van de vereniging in samenhang met de strategische doelstellingen van de organisatie. Het bestuursorgaan overziet de goede implementatie ervan door het management: opvolgen, evalueren en bijsturen van de koers. De algemeen coördinator is verantwoordelijk voor een goed beheer van de organisatie.

Deze inhoudelijke en strategische beslissingen worden genomen op basis van input van het team, expertise van derden en eigen kennis en inzicht. Beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering gebeuren door het team van çavaria, en de vrijwilligerswerkgroepen bij de teams: welke mogelijkheden zijn er om er te geraken en uiteindelijk ervoor zorgen dát we er geraken.

Statutair en wettelijk gezien heeft het bestuursorgaan van çavaria:

 • een algemene bevoegdheid inzake het bestuur en de vertegenwoordiging van de vereniging;
 • een restbevoegdheid: het bestuursorgaan is bevoegd voor alle aangelegenheden die de wet niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering verleent;
 • en is in het bijzonder bevoegd voor het opstellen en het wijzigen van het intern reglement

In het intern reglement van çavaria zijn nog een aantal bijkomende taken voor het bestuursorgaan toegevoegd. Het bestuursorgaan staat onder meer in voor:

 • een toekomstgerichte werking van çavaria;
 • het ontwerp, de opvolging en de evaluatie van het jaarprogramma van çavaria;
 • de inhoudelijke begeleiding van het team van çavaria;
 • het stimuleren van de werking van de inhoudelijke werkgroepen die ze heeft opgericht;
 • het oprichten van werkgroepen bij de teams van çavaria;
 • voorbereiding van de Algemene Vergadering met, onder meer het opstellen van de agenda, de goedkeuring van het ontwerp van begroting, en de bundeling van eventuele voorstellen tot statutenwijziging conform de bepalingen in de wet en de statuten.
 • beoordeling toetredingsaanvragen van landelijke verenigingen
 • schorsen van een opdrachtgevende groep tot de eerstvolgende Algemene Vergadering
 • het benoemen van twee co-voorzitters, een secretaris, een penningmeester en een personeelsverantwoordelijke binnen het bestuursorgaan

Binnen het bestuursorgaan van çavaria worden verschillende functies verdeeld.

 • Twee co-voorzitters met verschillende genderidentiteit (werking bestuursorgaan van çavaria, agenda en voorzitten vergadering)
 • Financieel verantwoordelijke (bestuursorgaan informeren, coördinator ondersteunen)
 • Personeelsverantwoordelijke (bestuursorgaan informeren, coördinator ondersteunen, functionering coördinator en ‘hoger beroep’ in geval van conflicten met coördinator)
 • Secretaris/verslagnemer

Thema's die besproken worden: traject beleidsplan en zakelijk plan, missie en visie van çavaria, bekijken jaarplan, jaarverslag, begroting en afrekening, afvaardiging in andere vzw’s, programma Algemene Vergadering, ...

Het bestuursorgaan komt ongeveer maandelijks samen, afwisselend op een weekavond of een zaterdag (overdag). De samenkomsten zijn een combinatie van online en fysiek. 

PROFIEL BESTUURSORGAAN

We streven naar een bestuursorgaan met de volgende kenmerken:

 • een evenwicht in termen van genderidentiteit (maximum 6 experts met dezelfde genderidentiteit, 2 personen met een verschillende genderidentiteit vanuit de regio's)
 • een divers samengesteld bestuursorgaan in termen van gender, leeftijd, socio-economische situatie, etnisch-culturele achtergrond en handicap
 • aanwezigheid van expertise op het vlak van bestuur en organisatie-management, inhoudelijke expertise en ervaringsgerichte expertise op vlak van seksuele oriëntatie en genderidentiteit

We proberen om bovenstaande kenmerken zo goed mogelijk in het bestuursorgaan in te bouwen. Dit vormt de basis om een gemotiveerd advies te geven vanuit het bestuursorgaan aan de Algemene Vergadering.