Nieuwe cijfers geweldsonderzoek bij LGBTI+ personen teleurstellend

Banner Genoeg Enough Assez

Veiligheid en welzijn LGBTI+ personen moet dringend serieus genomen worden

Donderdag 9 maart maakte minister van Gelijke Kansen Bart Somers de resultaten bekend van een geweldsonderzoek bij LGBTI+ personen (Lesbisch, Homo, Bi+, Trans, Intersekse...): ‘Genoeg-Enough-Assez'.

De cijfers zijn onthutsend en bevestigen wat wij al langer weten: LGBTI+ personen in Vlaanderen krijgen te maken met veel verbaal, psychisch, fysiek, seksueel en materieel geweld. Dat heeft een groot effect op hun fysiek en mentaal welzijn. Bijna 70% van de deelnemers aan het onderzoek zeggen ooit ernstig nagedacht te hebben over zelfdoding. Dat is te veel, het moet dringend anders.

België doet het goed op vlak van wettelijke aanvaarding van LGBTI+ personen. Helaas is er nog veel werk te verrichten op het vlak van sociale aanvaarding. Dit zowel in de welzijnssector, in het onderwijs, op de werkvloer, en in de sociale omgeving van LGBTI+ personen.  

“De cijfers uit het onderzoek duiden allemaal op een ding: er is dringend werk aan de winkel voor beleidsmakers op alle niveaus."
Eef Heylighen, woordvoerder çavaria

Er zijn beloftevolle projecten waarbinnen actief gewerkt wordt aan een veiligere maatschappij voor LGBTI+ personen, maar het is niet genoeg. De veiligheid en het welzijn van LGBTI+ personen moeten serieus genomen worden. Onze beleidsmakers moeten elk voor hun werkveld dringend (meer) actie ondernemen. Doen ze dit niet, dan is dat schuldig verzuim. Wij zijn steeds bereid om advies te geven en samen te werken hiervoor.

De laatste Vlaamse cijfers rond geweld bij de community verschenen zo’n 10 jaar geleden. Ook die cijfers waren verre van ok. En al zijn de onderzoeken niet exact te vergelijken, is er wel één ding duidelijk: er is weinig positieve evolutie.

Lager welzijn dan gemiddeld 

Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde levenstevredenheid bij LGBTI+ personen 6,5 op 10 is. 26% geeft zelfs een score onder de 5 op 10. Voor de algemene Belgische populatie is dit 7,4 op 10 (onderzoek Sciensano 2018). Bovendien heeft 69.1% er ooit ernstig aan gedacht een einde te maken aan hun leven en 52% dacht hier zelfs meer dan een keer aan. 
 
Wat verwachten we?  

  • Een specifiek welzijnsbeleid voor LGBTI+ personen waarbinnen erkend wordt dat zij een groter risico lopen op een lager welzijn en gedachten en/of pogingen tot zelfdoding.
     
  • Structurele subsidiëring vanuit het departement Welzijn voor doelgroepsgerichte initiatieven die werken rond het mentaal welbevinden van LGBTI+ personen zoals onze info- en luisterlijn Lumi en andere projecten rond suïcidepreventie.
     
  • Verder blijven inzetten op plaatsen waar LGBTI+ personen veilig kunnen zijn, de steun vinden die ze nodig hebben en niet uitgescholden worden of erger. Een voorbeeld hiervan is het project ‘Veilige(re) Vertrouwde Omgevingen’ dat we momenteel samen met Wel Jong (LGBTI+ organisatie voor jongeren) en met de steun van Gelijke Kansen Vlaanderen uitvoeren.

Daders in dichte omgeving 

Meer dan 4 op 10 van de deelnemers aan het onderzoek kenden de dader van hun ergste ervaring met geweld (in het geval van seksueel geweld 5% door (plus)ouders, 46% door kennissen of vrienden). Ook gaven slachtoffers mee dat ze iemand nodig hebben in hun directe omgeving om hun ervaring mee te delen. Deze nood werd vaak niet vervuld.

Wat verwachten we?

Aandacht voor de maatschappelijke gelijkheid van LGBTI+ personen door hun (plus)ouders, broers & zussen, vrienden… te sensibiliseren en informeren. Zo kunnen ze zich meer bewust worden van hun impact op het welzijn van de LGBTI+ personen in hun netwerk.

Een onveilige werkvloer  

In het onderzoek gaf onder andere 14.3% van de slachtoffers van seksueel geweld aan dat de pleger een collega of een overste op het werk was.

Wat verwachten we?

Een structurele en overkoepelende aanpak voor de werkvloer die inzet op de veiligheid en bescherming van de (fysieke en mentale) gezondheid van LGBTI+ werknemers. Want iedereen heeft het recht om te werken onder veilige omstandigheden.

Pestgedrag op school 

Vaak verwacht men geweld en/of pestgedrag tussen leerlingen op school. Het onderzoek toont ook aan dat sommige leerkrachten en directie mee verantwoordelijk zijn voor geweld, soms onbewust. In geval van verbaal/psychisch geweld geven 17,5% van de LGBTI+ personen dit aan. Leerkrachten en directie zouden net de veiligheid van alle leerlingen moeten verzorgen, ongeacht hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

Wat verwachten we?

Extra inspanning van het Departement Onderwijs om naast de huidige initiatieven ook extra initiatieven te lanceren en ondersteunen. Dit zodat we nog meer leerkrachten, directies, CLB-medewerkers… kunnen opleiden en sensibiliseren over de impact van hun woorden en daden.

Meer info over het onderzoek ‘Genoeg-Enough-Assez'

Lees hier het volledige onderzoek.

Het onderzoek Genoeg-Enough-Assez is een initiatief van Gelijke kansen Vlaanderen. Het onderzoek werd uitgevoerd door Aisa Burgwal, Jara Van Wiele en dokter Joz Motmans van het UZGent en Transgender Infopunt (TIP). Zij zochten met dit onderzoek antwoord op de vraag ‘Welke ervaringen hebben LGBTI+ personen met geweld in de afgelopen twee jaar?’.

De aanzet van het onderzoek was dubbel: een zicht krijgen op het aantal en de aard van de geweldervaringen van LGBTI+ personen en daarnaast een vragenlijst opmaken die binnen een aantal jaren opnieuw kan uitgevoerd worden. Zo hebben we in de toekomst concrete cijfers waarmee we kunnen vergelijken en analyseren wat wel werkt en wat niet.

Maakt dit nieuws jou overstuur? Heb je nood aan een luisterend oor? Je kan terecht bij Lumi, onze info- en luisterlijn. We zijn bereikbaar via chat, telefoon en mail via www.lumi.be