Verkiezingen 2019: memorandum

All for one

Naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen presenteert çavaria, de Vlaamse belangenverdediger van holebi’s, transgender en intersekse personen haar verkiezingsmemorandum. De voorgestelde maatregelen zijn essentieel om tot een LGBTI+-inclusieve maatschappij te komen waarin iedereen zich goed voelt en gelijke kansen en rechten geniet. Çavaria legt de focus daarbij op onderwijs, welzijn, internationale solidariteit en een intersectionele aanpak.

Onderwijs

Uit de schoolklimaatenquête van çavaria blijkt dat meer dan 40% van de scholieren zich onveilig voelt op school omwille van hun seksuele oriëntatie. Een kwart van de scholieren vermijdt om die reden de kleedkamers en toiletten op school. Het onderwijs vormt de burgers van morgen en is dé plaats om onze maatschappij duurzaam te veranderen. We mogen niet toelaten dat kinderen en jongeren zich daar onveilig voelen.

LGBTI+-acceptatie moet dan ook verplicht aan bod komen de lerarenopleidingen. Seksuele en genderdiversiteit moeten opgenomen worden in de eindtermen van het lager onderwijs en alle graden van het secundair onderwijs. Bovendien moeten er middelen worden voorzien voor initiatieven van jongeren zelf die inzetten op verbinding zoals GSA’s (Gay Straight Alliances of Gender en Seksualiteit Allianties), genderinclusieve infrastructuur en stimulansen voor scholen om een inclusief antipestbeleid te voeren.

Om de situatie te monitoren en het beleid bij te sturen is het essentieel dat de schoolklimaatenquête minstens om de 5 jaar herhaald kan worden om evoluties te detecteren.

Welzijn

De laatste decennia boekten we enorme vooruitgang op juridisch vlak. Het mentaal welbevinden van LGBTI+-personen evolueerde echter niet mee. Onderzoek toont aan dat LGBTI+-personen over het algemeen een lager welbevinden hebben en een hoger risico lopen op suïcidale gedachten. Çavaria wil een interfederaal actieplan dat initiatieven rond welzijn van LGBTI+-personen stimuleert in alle domeinen van de maatschappij. Dat vraagt om doelgroepspecifieke maatregelen maar ook om mainstreaming in de zorg- en welzijnssector, een algemene reflex om LGBTI+-belangen overal in mee te nemen.

Internationale solidariteit

Wereldwijd zijn er meer dan 70 landen waar niet-heteroseksuele relaties worden bestraft. Die groep wordt steeds kleiner maar toch zijn er een aantal landen die onder invloed van de antigenderbeweging verharden en een conservatief front vormen tegen LGBTI+-rechten. België heeft altijd een voortrekkersrol gespeeld op het internationale toneel en moet zijn inspanningen op dit vlak nog opdrijven.

We vragen dat onze Vlaamse en Belgische vertegenwoordigers respect voor LGBTI+-rechten bovenaan de agenda zetten in internationale betrekkingen. Binnen de Europese Unie moet er een coherent meerjarenplan rond LGBTI+-rechten komen. Onze ontwikkelingssamenwerking moet LGBTI+-inclusief zijn en er moeten initiatieven worden opgezet om LGBTI+-organisaties die in hun land onderdrukt worden te versterken.

#AllforOne

Door aandacht voor LGBTI+-thema’s enerzijds op een structurele manier in te bedden in het algemeen beleid en anderzijds specifiek op de noden van LGBTI+-personen in te spelen, garanderen we een inclusief beleid met aandacht voor extra kwetsbare groepen.

In onze superdiverse samenleving wil dat ook zeggen dat we over de grenzen van onze eigen hokjes heen kijken. Mensen bestaan immers uit veel meer lagen dan enkel hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Waar verschillende vormen van discriminatie en uitsluiting elkaar snijden, spreken we van intersecties of kruispunten. De realiteit voor iemand die verschillende vormen van discriminatie ervaart, is complex en mogen we niet uit het oog verliezen.

The Belgian Pride focust met de slogan #AllforOne op intersectionaliteit of kruispuntdenken. Çavaria engageert zich alvast om intersectioneel en dus inclusiever en verbindend te werken.