7. Welzijn en gezondheid

Uit onderzoek blijkt dat holebi’s en transgenders een verhoogd risico lopen op mentale gezondheidsproblemen, waaronder suïcidaliteit. Lokale overheden kunnen mee de weg wijzen naar gepaste hulpverlening, bijvoorbeeld door het nummer van Lumi bekend te maken of door te verwijzen naar de sociale kaart van hun regio. Bepaalde deelgroepen binnen de holebi- en transgenderbevolking zijn extra kwetsbaar. Zo kan voor oudere holebi’s het isolement dreigen, hebben allochtone holebi’s met een dubbele minderheidspositie af te rekenen en blijkt de welzijnsproblematiek bij transgenderpersonen prangend. Bepaalde gemeenten, steden en provincies hebben nu al specifieke aandacht voor kwetsbare deelgroepen, onder meer via onderwijsinitiatieven en vormingen voor overheidspersoneel en mensen uit de hulpverlening. Holebi’s en transgenders lopen ook specifieke fysieke gezondheidsrisico’s. Zo wordt bij homomannen veel vaker dan gemiddeld een hiv-diagnose gesteld. Lesbiennes lopen dan weer een verhoogd risico op bepaalde kankers, waarover ILGA (International Lesbian and Gay Association) recent de brochure Lesbians’ health: myths and realities uitbracht. Lokale overheden kunnen op gezondheidsvlak sensibiliserende initiatieven, maar ook structurele maatregelen nemen.

In de afgelopen jaren kreeg het ppersoneel van een hele reeks Antwerpse rusthuizen en dienstencentra vorming over holebi-ouderen. In 2010 vonden ook in Leuvense dienstencentra sensibiliseringsacties plaats over de thematiek. De dienst Gelijke Kansen van de provincie Limburg verleende bovendien haar steun aan de studiedag ‘Winterrozen. Zorg voor oudere holebi’s’ en ontwikkelde de informatiefolder ‘De veilige drempel. Zorgbehoeften van oudere holebi’s!

De provincie Oost-Vlaanderen bestelde een onderzoek naar de noden van de Oost-Vlaamse transgenderbevolking inzake hulpverlening en informatie. Daaruit blijkt onder meer een grote nood aan eerstelijnshulp. De provincie stelt de resultaten van het onderzoek online ter beschikking.

In het kader van suïcidepreventie zal het LOGO (Lokaal GezondheidsOverleg) van Brussel de brochure ‘Oog voor seksuele diversiteit’ verspreiden bij hulpverleners.

In 2011 ondersteunde de provincie Limburg drie vormingsdagen over seksuele diversiteit voor hulpverleners, waarin het thema allochtone holebicliënten aan bod kwam.

Turnhout betrekt de lokale holebi- en transgenderbeweging al jaren bij haar acties naar aanleiding van Wereld Aids Dag (1 december).

In het kader van Gedichtendag 2011 stelde de stedelijke bibliotheek van Genk 15 gedichten tentoon over de thema’s holebi’s en/of hiv onder de naam ‘Roerloze ontploffingen’. De tentoonstelling reisde daarna doorheen Limburg en Vlaanderen.

Meer: